“LAIŠKU LIETUVIAMS” SKELBIAMAS KONKURSAS

    Jau tik mėnesis teliko iki konkurso pabaigos. Dar iki gruodžio 1 dienos galima siųsti straipsnius šeimos arba jaunimo klausimais. Už geriausią straipsnį bus skiriama premija — pasirinkti lietuviškų knygų už 100 dolerių.
Iki šiol konkursu susidomėjimas dar yra labai mažas. Jeigu negausime net nė penkių straipsnių, tai premija niekam nebus skiriama. Tokiu atveju gal bus dar šiek tiek pratęstas konkurso laikas.
Straipsniai turi būti ne ilgesni kaip 2500 žodžių, rašyti mašinėle, paliekant atitinkamus tarpus tarp eilučių. Straipsniai gali būti įvairiausio pobūdžio, tik svarbu, kad jie tiktų “Prie šeimos židinio” arba “Jaunimo paslapčių” skyriams.
Smulkiau apie konkursą buvo rašyta praėjusiuose “L. L.” numeriuose.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Dr. Juozas Prunskis. 28 moterys. Trumpos žymesniųjų konvertičių biografijos. Spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn. 160 psl., kaina $1.50.

Kristaus kančia, surašyta K. Brentano, pagal Kotrynos Emmerich regėjimus. Išvertė J. Talmantas. Išleido Liet. Kat. Spaudos Draugija. 350 psl., kaina nepažymėta.

Fabijonas Neveravičius. Blaškomos liepsnos. Istorinis buities romanas, II dalis. Išleido Nida, Anglijoje.

Rinktinė, nr. 4. Nidos klubo trimėnesinis leidinys.

Sportas, nr. 2. Dvimėnesinis Šiaurės Amerikos lietuvių sporto laikraštis. Metinės prenumeratos kaina $3. Administracijos adresas: V. Švalbonas, 19 Kiely PL, Brooklyn 8, N. Y.

KONKURSAS KANTATAI PARAŠYTI

     Pirmosios Dainų Šventės Komitetas ir Lietuvių Muzikos Komisija skelbia konkursą kantatai arba kitokiam tokios pat apimties kūriniui parašyti šiomis sąlygomis:

     1.    Muzikos kūrinys rašomas paties kompozitoriaus pasirinktu tekstu (pageidaujama patriotinio turinio) mišriam chorui su solistais ir akompaniamentu, išpildant trunkąs 10-15 minučių.

     2.    Kompozitorius gali dalyvauti tik su vienu kūriniu.

     3.    Kito ranka perrašytas rankrastis, pasirašytas slapyvardžiu, pristatomas iki šių metų pabaigos šiuo adresu: Mrs. Alice Stephens, 64 E. Van Buren St., Room 514, Chicago 4, 111. Atskiram užklijuotam voke pridedamas kompozitoriaus adresas ir slapyvardžio paaiškinimas pavarde.

     4.    Gautus rankraščius apsvarstys jury komisija. Kūrinys galės būti išpildomas II dainų šventės metu Čikagoje 1961 m.

     5.    Pageidaujama ir akompaniamento, kuris, reikalui esant, galėtų būti atliktas vargonų ir fortepijono arba ir orkestruotas. Vokalinė dalis turi būti tinkama atlikti vidutinio pajėgumo chorams.

     6.    Jury komisija gali nutarti, kad nė vienas atsiųstas kūrinys nėra premijuotinas.

     7.    Laimėjusio kūrinio kompozitoriui įteikiama 1.000 dol. premija, paskirta I Dainų Šventės Komiteto.

     8.    Lietuvių muzikos komisijos teisės premijuoto kūrinio atžvilgiu: a. leidžia premijuoto kūrinio pirmąją laidą; b. spausdina ar kitaip multiplikuoja balsus, rengiant kūrinį II Dainų Šventei; c. kūrinys niekur kitur negali būti viešai išpildytas prieš II Dainų Šventę.

     9.    Su nepremijuotų kūrinių autoriais dėl kūrinių panaudojimo bus tariamasi atskirai.

     10. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36. lLLINOIS