LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI Vol. XIX Nr. 8 RUGSĖJIS-SEPTEMBER

STEBINT IR SVARSTANT * * *    310

PROTESTANTŲ ĮVERTINIMAS KATALIKŲ DEKRETO P. Dilys    312

PAULIUS VI APIE GIMIMŲ KONTROLIAVIMĄ K. Trimakas, S. J.    314

VYTAUTO DIDŽIOJO GODOS (eil.) L. Andriekus, O.F.M.    319

FOTOGRAFIJA - NAUJAKŪRYBINĖ TECHNIKA J. Mieliulis    323

POKALBIS apie psichinius negalavimus — II Vyt. Bieliauskas, A. Liaugminas ir kt.    326

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — VI M. Krupavičius    333

ŠEIMA: Gimdymo įspūdžiai R. ir V. Motekaičiai    335

JAUNYSTĖ: Teatras mane visada domino... Ž. Bilaišytė, M. Smilgaitė ir R. Vasiukevičius    336

ATSAKANT: Kiek kenkia LSD ir marijuana? Harvardo pr.    338

ŠYPSANTIS: Ant paveikslų randu antspaudus Ant. Nakas    341

AKIRAČIAI: Du laiškai apie celibatą S. A. ir ev. kun.    342

Bendrauti, neišsižadant neprikl. Lietuvos A. Garūnas    343

Kaip galėjome atimti lūšnas iš negrų? Juozas    344

KRIKŠČIONIJA: Popiežiaus tikėjimo išpažinimas, Žurnalistai nuo “ne” iki “taip”; Kodėl Vietname karas K. T.    345

SPAUDOJ * * *    346

ANAPUS Paruošė M. Banėnas    347

FILMAI: Teologo žodis filmo menininkams W. Burgardt, S. J.    349

Filmus suglaustai vertinant    350

ATGARSIAI    350

Šio numerio iliustracijos: Alg. Kezio, S. J., nuotraukos (I viršelio psl., 30d, 316); P. Jurkaus iliustracijos (319-322); K. Izokaičio    fotografijos (325, 335); J. Kasakaičio nuotraukos (329-332, 340); jaunųjų vaidintojų atvaizdas (337), Br. Markaičio, S. J., A. ir G. Miliauskų atvaizdas (352).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U. S. A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

Kai kam apkaltinus Pasaulio Bažnyčių Tarybą per daug užsiimant socialiniais ir politiniais pasaulio reikalais, Roberto Tucci, S. J., pirmasis katalikas, kalbėjęs PBT ansamblėjoj, pareiškė IV PBT suvažiavime Uppsaloje:

Katalikai sveikina pastangas, siekiančias, kad bažnyčios pagelbėtų šių laikų pasauliui, savo varge ieškančiam tikrai žmogiško sprendimo taikos, vystymosi, santykių tarp generacijų, rasinių konfliktų, atviros ar užslėptos priespaudos ir smurto milžiniškoms problemoms.