LAPKRITIS-GRUODIS. NOVEMBER-DECEMBE.R Vol. XX. Nr. 10. Šis numeris yra dvigubas (58 psl.).

BAŽNYČIOS VIENYBE VATIKANO II DINAMIKOJE — II Kardinolas Suenens    338

EGLĖ (eil.) W. M. Barbieri    346

MEILĖS HIMNAS Kunigas iš okupuotos Lietuvos    349

KRYŽIAI (eil.)      L. Švėgždaitė    355

RELIGINIS MENAS         Paruošė sesuo Mercedes    360

KAIP TEN SU TA SIELA?     H. W. Armstrongas    365

KRIKŠČIONIJA: Idėjos ir idealai šių laikų seminaristų tarpe Interview su prof. A. Sužiedėliu    370

ŠEIMA: Nemokšos vedybiniame gyvenime     D. Carnegie    373

JAUNYSTĖ: Ar tiki Prancūzijos jaunimas?     P. Vilain    375

Kai nesubrendę veda Paruošė     Pr. Alženas    379

Gavai limoną — tai pasidaryk limonadą       D. Carnegie    381

AKIRAČIAI: Dialogas tolerancijos pavėsyje Pr. Razminas    383

KNYGOS: Susipažinimui: vaikų skaitiniai Lietuvoje N. Jankutė    386

ŠYPSANTIS      Paruošė Pr. Alš.    389

ATGARSIAI    390

1969 M. “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” TURINYS    392

Šio numerio iliustracijos: Z. Sodeikienės suprojektuotas viršelis ir iliustracija 391 psl.; Alg. Kezio, S. J., fotografijos (337, 345, 347, 348, 353, 360, 364, 369, 372, 374, 376, 380, 387, 388), Ž. Mikšio grafikos darbai (366, 367), tėv. J. Vaišnio, S. J., atvaizdas ir P. Aleksos sukurta Kristaus skulptūra (356).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcinis kolektyvas: Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (meninė priežiūra), Kęstutis Trimakas, S. J., Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $5.00; atskiro numerio kaina — $0.50.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.