1971 / GRUODIS - DECEMBER / VOLUME XXII, NO. 11

DIEVUI GARBĖ, ŽMONĖMS TAIKA! Juozas Vaišnys, S. J.    363

ŽVILGSNIS Į MENĄ (VIII)    Feliksas Jucevičius    364

KAN. F. KAPOČIŲ PRISIMENANT Dr. Petras Mačiulis    367

EILĖRARŠČIAI    Danguolė Sadūnaitė    369

ŠEIMA IR LIETUVYBĖ    Juozas Vaišnys, S. J.    370

RŪPESTIS    Juozė L. Vaičiūnienė    375

PAMOKYK MANE DORYBIŲ . .. Juozas Venckus, S. J.    377

LITERATŪRINĖ DOVANĖLĖ JAUNIMUI    A. Tyruolis    381

VIENA SAULĖ DANGUJE    Živilė Bilaišytė    382

KĄ TURIME ŽINOTI APIE LIETUVIŲ KALBĄ Antanas Klimas    384

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė    386

ATGARSIAI    388

OPEROJE    Julija Cijūnėlienė    390

GYVENIMO FAKTŲ MOZAIKA    J. P.    391

1971 METŲ TURINYS    392

Šis numeris iliustruotas Vytauto Kasiulio kūrinių nuotraukomis. Viršelio ir 374 psl. nuotraukos — Algirdo Grigaičio.

Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys,

S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir A. Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

VISIEMS GERBIAMIESIEMS SKAITYTOJAMS,

RĖMĖJAMS IR BENDRADARBIAMS,

KURIE SU MUMIS ŠIAIS METAIS DALINOSI

IDĖJOMIS, RŪPESČIAIS IR DARBAIS,

DĖKINGA ŠIRDIMI LINKIME

KALĖDINIO DŽIAUGSMO, RAMYBĖS IR TAIKOS!

TEVIEŠPATAUJA ŽEMĖJE ANGELŲ SKELBTOJI

IR IŠGANYTOJO PAVYZDŽIU PARODYTOJI

GERA VALIA BEI ARTIMO MEILĖ.

SENIEJI METAI, EIDAMI Į UŽMARŠTĮ,

TENUSINEŠA VISA TAI, KAS MUMS KLIUDO

VIENAS KITĄ LABIAU MYLĖTI IR GERBTI,

KAS KLIUDO DIRBTI VIENINGĄ DARBĄ,

ARTINANTĮ MUS VISUS PRIE TROKŠTAMOS

TĖVYNĖS LAISVĖS IR PRISIKĖLIMO,

O TAIP PAT IR PRIE AMŽINOSIOS TĖVYNĖS,

KURI YRA VISŲ MŪSŲ GALUTINIS TIKSLAS.

Vytautas Kasiulis Šv. Kazimieras