1971 / LIEPA-RUGP. JULY — AUGUST / VOLUME XXII, NO. 7

AR LINKSMINTIS NEMORALU? Juozas Vaišnys, S. J.    219

KO AŠ LAUKIU IŠ RELIGIJOS    E. Jačiunskienė- Gerdauskaitė    220

ŽVILGSNIS Į MENĄ (IV) Feliksas Jucevičius    222

DAR APIE TĄ 25 M. JAUNUOLĮ  A. Paškus    225

KATALIKŲ POLITINĖS PAREIGOS P. Daugintis, S. J.    228

EILĖRAŠČIAI Albinas Baranauskas    230

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGA Vytautas Kasniūnas    231

PROTINĖS LIGOS IR JŲ GYDYMAS Romualdas Kriaučiūnas    233

PAKLYDUSIŲJŲ KARTA K. Pažėraitė    238

“VIENA PASAULYJE” KLAJOJA Ignas Serapinas    240

TĖVYNĖJE  Danutė Bindokienė    242

KUNIGAI, KUNIGYSTĖ IR PASAULIEČIAI Vytautas Kasniūnas    244

GYVENIMO FAKTŲ MOZAIKA J. Prunskis    246

KALBA Juozas Vaišnys, S. J.    247

ATGARSIAI    249

Viršelio ir 234 bei 235 psl. nuotraukos — Rimo Dichavičiaus. 218 ir 251 psl. piešinių nuotraukos — Liet. Foto Archyvo. Užsklandos: 230 ir 237 psl. — D. Rėklytės - Aleknienės, 250 psl. — Jūratės Eidukaitės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

ŽMOGUS YRA NERIBOTO DIEVO RIBOTAS KŪRINYS.

JO GYVENIMO PAREIGA YRA VEIKLA IR DARBAS.

BET RIBOTAM ŽMOGUI NUOLATINIS DARBAS NEĮMANOMAS.

TAD NE MAŽESNĖ PAREIGA YRA ILSĖTIS NEGU DIRBTI.

JEIGU NEBUS POILSIO, NEBUS NEI DARBO, NEI VEIKLOS.

POILSIS JAM YRA BŪTINAI REIKALINGAS,

KAD SVEIKAME KŪNE BŪTŲ IR SIELA SVEIKA.

KAIP SEKMADIENIS YRA NE TIK POILSIO,

BET IR MINČIŲ PAKĖLIMO PRIE DIEVO DIENA,

TAIP IR ATOSTOGOS TURI BŪTI NE TINGINIAVIMAS,

O APGALVOTAI IR PLANINGAI PRALEISTAS LAIKAS.

NUO ATOSTOGŲ PRIKLAUSYS IR ATEINANTIEJI METAI.

ATOSTOGOS ŽMOGUI YRA GERA PROGA AIŠKIAU PAŽINTI,

KAS JIS YRA, KAM JIS SKIRTAS, KO TURI SIEKTI.

TAD RIBOTAM ŽMOGUI REIKIA ATOSTOGŲ IR POILSIO,

KAD ŠIAME RIBOTAME PASAULYJE GALĖTŲ TOLIAU NUEITI

AMŽINOJO GYVENIMO NERIBOTOS LAIMĖS KRYPTIMI.

K. Trimakas Kai kam gyvenimas atrodo taip (akrilika)