1971 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOLUME XXII, NO. 8

MOKINIAI IR MOKYTOJAI Juozas Vaišnys, S. J.    255

GYVYBĖS GALIMYBĖ UŽ ŽEMĖS RIBŲ Arvydas Kliorė    256

FEODORAS DOSTOJEVSKIS Juozas Venckus, S. J.    263

ŽVILGSNIS Į MENĄ (V) Feliksas Jucevičius    265

EILĖRAŠČIAI Eglė Juodvalkytė    269

LIETUVIS ŽURNALISTAS Vytautas Kasniūnas    272

OBUOLIAI NUKRITO TOLOKAI NUO OBELS Kęstutis Trimakas, S. J.    274

GERAI IŠBALANSUOTA “SEPTINTOJI PRADALGĖ” Titas Alga    278

IEŠKAU TAVO VEIDO Bruno Markaitis, S. J.    281

KNYGA SKLIDINA MEILĖS Nijolė Jankutė    282

DAR VIS TURIME VILTIES J. Vaišnys, S. J.    284

TĖVYNĖJE Danutė Bindokienė    286

Šis numeris iliustruotas El Greco kūriniais.

Viršelio nuotrauka — A. Kezio, S. J. 269 psl. užsklanda — Jūratės Eidukaitės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir A. Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly,' by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

KAI RUGSĖJO MĖNESĮ ATSIDARO MOKYKLŲ DURYS,

TUOJ LINKSMU KLEGESIU PRISIPILDO KORIDORIAI.

ČIA JAUNUOLIAI ATEINA RIMTAI RUOŠTIS GYVENIMUI,

NE TIK KLAUSYDAMI PAMOKŲ IR SKAITYDAMI KNYGAS,

BET IR ŽAISDAMI, LINKSMINDAMIESI, DRAUGAUDAMI.

KNYGA JAUNUOLIUI ATVERIA NAUJUS HORIZONTUS,

MOKYTOJAS PADEDA PAŽINTI NEŽINOMUS PASAULIUS,

O DRAUGAI SAVO VIENOKIU AR KITOKIU PAVYZDŽIU

GALI JI PAKREIPTI GĖRIO AR BLOGIO KELIAIS.

IR MOKYTOJAS DAUGIAU PASIEKS PAVYZDŽIU NEGU ŽODŽIU.

JO PAŠAUKIMAS YRA BŪTI NE GRIEŽTU DRESIRUOTOJU,

BET VYRESNIUOJU DRAUGU IR NUOŠIRDŽIU TĖVU.

MOKYKLA TIESIA KELIĄ MOKINIO IR TAUTOS ATEIČIAI.

NUO VIENAIP AR KITAIP JOJE PRALEISTŲ VALANDŲ

PRIKLAUSYS MOKINIO, JO ŠEIMOS IR TAUTOS ATEITIS.

TAD MOKYKLA IR MOKYTOJAS TIKRAI UŽSIPELNO

DIDELIO DĖMESIO, ĮVERTINIMO, MEILĖS IR PAGARBOS.

El Greco   Šv. Šeimyna (detalė) 1590-98