Neseniai Čikagoje lietuvių radijo Forume buvo kalbama ekumeniniais klausimais. Pasikalbėjime dalyvavo du katalikų atstovai (kun. Alfonsas Grauslys ir Irena Kairytė) ir du protestantų ( kun. Povilas Dilys ir Eugenijus Gerulis, Lietuvių Evangelikų Reformatų Bažnyčios Kuratorius). Čia paduodame jų pareikštas mintis. Manome, kad sausio mėnesį, krikščionių susiartinimo oktavos proga, skaitytojams bus naudinga susipažinti su ekumeniniu sąjūdžiu.

     Kun. A. Grauslys iš Šv. Rašto parinktomis citatomis stengiasi įrodyti, kad ekumeninis sąjūdis yra paties Kristaus noras. E. Gerulis šaukiasi ekumeninio sąjūdžio, lyg mūsų laikų Nojaus arkos, gelbėti į pavojus patekusios krikščionijos. I. Kairytė nurodo kai kuriuos kelius, kuriais einama į krikščionių vienybę. Pagaliau kun. P. Dilys trumpai apžvelgia dabartinę ekumeninio sąjūdžio padėtį pasaulyje ir lietuviuose. Jis ragina nelaukti kokių nors nurodymų iš viršaus, bet kiekvienam eiliniam krikščioniui stoti į šį vienybės siekiantį sąjūdį.