Algirdo Grigaičio nuotr.    Zita

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONCERTAS

     Jau baigėsi "Laiškų Lietuviams” straipsnio konkursas. Vertinimo komisija (Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė ir Nijolė Užubalienė) jau skaito atsiųstus rašinius. Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams” koncerto metu š. m. kovo mėn. 26 d., Verbų sekmadienį, 4 val. po pietų Jaunimo Centre.

     Šiais Jaunimo metais koncerto programą atliks jaunimas: Nerija Linkevičiūtė (sopranas), Vytautas Nakas (bosas) ir Benius Prapuolenis (baritonas), akompanuojant Alvydui Vasaičiui. Repertuaras bus labai įdomus ir visai naujas. Bus dainuojama solo, duetai ir trio. Ypač bus įdomios ir dar negirdėtos arijos iš operos "I Lituani”, kur choro partiją atliks Alice Stephens vadovaujamos "Aldutės”. Vakaro programai vadovaus Eglė Juodvalkytė. Visi "Laiškų Lietuviams” skaitytojai ir bičiuliai kviečiami dalyvauti.

LITERATŪROS KONKURSAS

     JAV LB Švietimo Taryba skelbia konkursą parašyti jaunimui tinkamą literatūrinį veikalą (romaną, apysaką, novelę). Veikalas turi būti skiriamas paaugliams (teenagers) ir ne trumpesnis kaip 150 mašinėle rašytų puslapių. Laimėtojui skiriama 1000 dol. premija. Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu ir į atskirą vokelį įdėjus savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, siųsti Jaunimo skaitiniams ruošti komisijos pirmininkui šiuo adresu:

Juozas Vaišnys, S. J., 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636.

     Rankraščiams įteikti terminas — šių metų gruodžio mėn. 31 diena. Konkurso vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Ji turės visiškai laisvas rankas: pavyzdžiui, reikalui esant, galės net skelti premiją į dvi dalis.

Rašant veikalą, reikia ypač dėmesį atkreipti į tai, kad jis būtų įdomus dabartiniam mūsų jaunimui — paaugliams. Premijuoto veikalo spausdinimu pasirūpins Švietimo Taryba, o su nepremijuotų, bet spausdintinų veikalų autoriais bus tariamasi atskirai, kaip jų veikalus išleisti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     Nauja plokštelė.Šiomis dienomis pasirodė nauja plokštelė ”Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis”, įdainuota Stasės Krimaitės, akompanuojant A. Kučiūnui. Plokštelėje yra 14 dainų, parašytų pagal mūsų poetų tekstus. Aplanką piešė dail. A. Docius. Išleido "Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. Kaina 5 dol.

     "Nemunas laužia ledus pavasarį”,fortepionui koncertinis bravūrinis dalykas. Kaina 2 dol. "Lietuvio giesmė” chorui su fortepionu, premijuota PLB valdybos tautinių giesmių konkurse. Kaina 30 centų. JAV LB Kultūros Fondo leidiniai. Abudu dalykai parašyti komp. Broniaus Budriūno.

     "Mišių giesmės”chorui arba bendram giedojimui, mecenatas — Kunigų Vienybės Connecticut Apygarda. Kaina 50 centų.

     "Mūsų žemė Lietuva”,premijuota PLB valdybos tautinių giesmių konkurse, ir "Valio”,su fortepiono akompanimentais. Kaina 30 c. Galima gauti Broniaus Budriūno kūriniams leisti fonde: B. Budriūnas, 2620 Griffith Park Blvd., Los Angeles, Calif. 90039.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

35 dol. aukojoMarija Lapinskas.

20 dol. aukojoBr. Macianskas.

Po 10 dol. aukojo:A. Matulionis, prel. V. Balčiūnas, A. Augustaitis.

9 dol. aukojo J. Raižys.

6 dol. aukojoC. Petrulis.

Po 5 dol. aukojo:M. Matuzas, J. Laukaitis, R. Sidrys, M. Kriaučiūnienė, S. Kasnickas, kun. S. Morkūnas, E. Vaitkūnas, H. Laucius, J. Sungaila, M. Manomaitis, O. Vaitas, K. Aglinskas, J. Stašaitis, J. Daunoras, S. Jurskytė, L. Murauskienė, S. Paulauskaitė, F. Tallat-Kelpša, A. Petrauskas, K. Kronienė, Br. Konauka, V. Bubrevičiūtė, V. Rygertas, J. Rejeris, K. A. Rimai, J. Kasperavičius, A. Grigaliūnas, K. Majauskas, J. Vaineikis, Br. Kliorė, J. Butikas, V. Janulaitis, D. Žuraitis, E. Arlauskas, K. Linkus, J. Telson, V. Numgaudas, kun. S. Morkūnas, I. Laucius, J. Jodelė, E. Vitkus, A. Lesevičius, J. Stankus, K. Mileris, K. Almenas, kun. T. Palis, J. Šlapkauskas, L. Kairys, J. Banėnas, M. Žmuidzinienė, M. Ostrauskas, O. Dargienė, M. Ambrozaitis, S. Juškus, A. Valavičius, B. Kripkauskienė, A. Rimkus, M. Vaišvilienė, V. Mockus, I. Deksnys, P. Gruodis, K. Stravinskas, P. Subačius, F. Černius, B. Ūsas, S. Jurskytė, O. Jankevičiūtė, O. Vilėniškis, J. Leiberis.

Po 4 dol.aukojo: J. Petronis, J. Puidokas, S. Blynas, G. Repšys.

Po 3 dol.aukojo: V. Karoblis, A. Jučas, J. Kijauskas, kun. J. Patašius, E. Kaminskas, I. Valančius, kun. A. Treška, A. Lipčius, A. Martus, V. Maciejauskas, V. Širmulis, A. Žemaitaitienė, L. Vansauskienė, V. Remeikis.

Po 2 dol.aukojo: D. Grajauskas, L. Kezenius, V. Kuzma, V. Varaneckas, C. Senkevičius, A. Kašuba, A. Mantautas, G. Miglinas, R. Vaišnys, Č. Rukuiža, L. Raslavičius, V. Čiuprinskas, D. Jurcys, O. Kasperskis, K. Repšys, A. Viliušis, J. Žemaitis, V. Mitkus, J. Puidokas, I. Mantautas, S. Bugailiškienė, K. Genčius, M. Kapočius, A. Ramonaitienė, T. Kojelis, S. Statkienė, B. Kūkalis, M. Andriušienė, B. Rėklaitienė, B. Vizbaras, kun. J. Vembrė, P. Šapalas, I. Vilimas, M. Pečiulis, V. Širmulienė, M. Kvedaras, J. Adomaitis, O. Kanišauskas, P. Žolynas, K. Jakštas, J. Samaitis, A. Bilaitienė, L. Senutienė, T. Landsbergienė, K. Balčiūnas, dr. J. Kižys, V. Andriukaitis, S. Kamarauskas, G. Indreika, S. Rutkus, S. Stravinskis, P. Subačius, F. Jarašius, K. Stasiulis, Z. Dailidka, E. Gimbutienė, A. Babonas, A. Naujokas, A. Lauraitis, P. Balandienė, S. Kalvaitis, S. Sakais, K. Jatas, S. Kasnickas, E. Vainius, K. Stundžia, A. Kašubienė, J. Kižys, Z. Brencius, B. Petrošius, A. Mikšienė, S. Nutautas, kun. J. Tautkus, B. Baras, A. Tamolonis, kun. J. Patašius, M. Krasauskas, M. Jonaitis, P. Augaitis, V. Grybauskas, V. Ramanauskas, S. Charžauskas, A. Grigelis, J. Grigaitis, M. Remienė, A. Vazalinskas, M. Kvedaras, M. Bichnevičius, S. Jankauskas, T. Kojelis, kun. M. Kirkilas, E. Jasaitienė, E. Ribokienė, L. Raslavičius, B. Monkevičienė, A. Škėmienė, J. Šalučka, M. Pauliukonis, M. Arštikaitis, E. Gimžauskienė, J. Bilevičius, L. Vedeckas, B. Bernotas, K. Eigelis, S. Kęsgaila, V. Gliosas, S. Kamarauskas, S. Paltarokienė, L. Stasižnienė, O. Kukarskienė, A. Želvys, K. A. Rimas, J. Samaitis, S. Zulpa, G. Songinas, A. Paulius, V. Kėzinaitis, P. Narbutis, F. Jurjonienė, L. Pračkaila, J. Juodvalkis, A. Bliūdžius.