Algimantas Kezys, S. J. FOTO KOMPOZICIJOS. Išleido M. Morkūnas, Čikaga, 1972. Aplankas Zinos Morkūnienės. 64 didelio formato puslapinės fotografijos. Ši knyga išleista ir anglų kalba, vardu "Form and Content". Kieti viršeliai, kaina 6 dol. Galima gauti "Laiškų Lietuviams" administracijoje.

    Metus kad ir paviršutinišką žvilgsnį į šias nuotraukas ir norint jas apibūdinti vienu žodžiu ar vienu sakiniu, tuoj peršasi tema: "Žmogaus ir daiktų santykis su aplinka". Tas pats žmogus ar daiktas vienoje aplinkoje atrodys vienaip, kitoje — visai kitaip. Kai žmogų matai tam tikroje aplinkoje, nors jis ir nekalba, beveik gali numanyti, ką jis pasakytų, jeigu prabiltų. Atrodo, kad gali skaityte išskaityti jo mintis. Labai gerai, kad nuotraukų sąraše nesistengta jas krikštyti kokiais nors autoriaus mintyse kilusiais vardais, bet labai paprastai pažymėta, kas ir kur ten nufotografuota. Kiekvienam žiūrovui jos gali visai ką kita reikšti ir kiekvienas jose gali skirtingas mintis išskaityti.

Marija Sims-Černeckytė. ANT KRYŽKELIŲ SENŲ. Eilėraščiai. Antroji papildyta laida. Redagavo Vytautas Alantas. 296 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

Knygos pradžioje beveik 40 puslapių užima Vytauto Alanto labai nuoširdžiai aprašyti autorės gyvenimo ir kūrybos bruožai. Ji yra parodyta kaip tikrai reto darbštumo ir energijos moteris. Beveik visą laiką sunkiai dirbdama, ji randa laiko ne tik poezijai rašyti ir įvairiuose laikraščiuose bendradarbiauti, bet pirmininkauja organizacijoms, dainuoja chore, moko jaunimą tautinių šokių. Jos poezija yra paprasta, nuoširdi, be jokių prašmatnybių, persunkta Lietuvos meile. Kai kurie mūsų muzikai pasinaudojo jos eilėraščiais savo kompozicijoms. Linkime Marijai Sims-Černeckytei, net per kelis dešimtmečius svetimame krašte išsaugojusiai savo širdyje karštą tėvynės meilę, nenumesti nei poetės lyros, nei žurnalistės plunksnos ir dar ilgai dirbti visuomeninėje veikloje.

Kazys S. Karpius. ALPIS. Istorinė apysaka. Išleido Viltis 1971 m. 230 psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

Dar tik prieš kelis mėnesius miręs rašytojas ir žurnalsitas K. S. Karpius buvo, galima sakyti, pats produktyviausias išeivijos lietuvių rašytojas. Jis pradėjo rašyti dar prieš pirmąjį pasaulinį karą. Iki šiol yra parašęs ir išleidęs apie 35 knygas. Šioje apysakoje "Alpis, Kęstučio išlaisvintojas" jis labai įdomiai aprašo, kaip Kęstutis, patekęs kryžiuočiams į nelaisvę, susidraugauja su Alpiu, dar vaikystėje kryžiuočių pagrobtu iš Lietuvos, ir kaip jie abudu pabėga ir laimingai grįžta į Trakus. Toliau aprašomas Alpio gyvenimas ir veikla Lietuvoje. Knyga tikrai įdomi, nes paremta istoriniais faktais.