DIEVE,

kuris leidai tautas
ir įdiegei joms
laisvės troškimą,
grąžink, prašome,
mūsų tėvynei
laisvės dienas.
Tegul tie bandymai,
kuriuos tu skyrei
mūsų šaliai,
nebūna jos pražūčiai,
bet greitesniam
jos prisikėlimui
ir didesnei
jos dvasinei gerovei.
Laimink, Viešpatie, mus,
kurie buvome priversti
palikti savo gimtąją žemę.
Duok mums jėgų
ryžtingai pakelti
sunkią tremtinio dalią.
Padaryk,
kad visi mes liktume
ištikimi savo tėvynei
ir grįžtume į ją, nešdami
naują atgimimo ugnį.
Siųsk, Viešpatie,
išminties ir stiprybės
tiems, kurie dirba
mūsų tautai
ir aukojasi jos labui.
Padėk
savo tėviška meile ir globa
pasilikusiems tėvynėje
mūsų broliams ir sesėms.
Stiprink
dėl tavo vardo
ir tautos laisvės
kenčiančius,
guosk liūdinčius
ir nuskriaustuosius.
Amžiną šviesą
suteik, Viešpatie, tiems,
kurie jau yra mirę
kovos lauke. Amen.