1972 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXIII. NO. 2

SIEKIANT VIENINGOS VEIKLOS    Juozas Vaišnys, S. J.    39

ASMENYBĖ IR PAŠAUKIMAS    Dr. Agota Šidlauskaitė    40

JACQUES MARITAIN — VIENUOLIS Juozas Venckus, S. J.    47

PERIODINĖS SPAUDOS GEROVĖS IR NEGEROVĖS M. Stonys    48

EILĖRAŠČIAI    Charles Pegui    50

KAIP GIMĖ “ATEITIS” IR ATEITININKAI Povilas Dirkis    52

KALBA    J. Vaišnys S. J.    57

LIETUVYBĖS DOLERIS    A. Mironas    59

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė    62

KOSTO OSTRAUSKO “KVARTETAS”    Ilona Gražytė    65

NAUJOS KNYGOS    66

FILMAI    Eglė Juodvalkytė ir J. Vaišnys    67

ATGARSIAI    69

Šis numeris iliustruotas Algirdo Grigaičio nuotraukomis. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

1972 Jaunimo metai, nr. 2.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

LAISVĖ — DIDŽIAUSIAS ŽMOGAUS TURTAS —

JI IŠKELIA JĮ VIRŠ KITŲ TVARINIŲ.

LAISVĖS NIEKAS NEGALI IŠ JO ATIMTI,

JOS ATSISAKYTI GALI TIK JIS PATS.

FIZINĘ LAISVĘ GALI ATIMTI KITI,

BET DVASINĖS LAISVĖS NIEKAS NEATIMS.

SURAKINK ŽMOGŲ GELEŽINIAIS PANČIAIS,

ĮMESK VISAM GYVENIMUI Į KALĖJIMĄ,

IŠTREMK TOLI IŠ GIMTOJO KRAŠTO,

BET JO LAISVĖS NEATIMSI, NEIŠPLĖŠI.

KAI PUSGYVIS IŠKANKINTAS JO KŪNAS

GULĖS TAMSIAME KALĖJIMO RŪSYJE,

DVASIAI NIEKAS NEGALĖS UŽDRAUSTI,

KAD JI IŠKILTŲ Į MĖLYNAS PADANGES

IR SKRAJOTŲ LAISVA, KAIP ERELIS.

DAUG YRA LAISVĖJE GYVENANČIŲ VERGŲ,

BET LABAI DAUG IR LAISVŲ KALINIŲ,

KURIŲ DVASIA SKRIEJA VIRŠ KŪNO KANČIŲ.