PAGELBĖKIME TIKINTIESIEMS LIETUVOJE

     Komunizmas žiauriausiai persekioja tikėjimą Lietuvoje. Daug bažnyčių uždaryta. Už likusias bažnyčias tikintieji turi mokėti labai didelius mokesčius. Lietuvos tikintiesiems būtinai reikalinga pagalba bažnyčioms išlaikyti. Lietuvių Katalikų Releginė Šalpa stengiasi padėti persekiojamiems tikintiesiems. Tai pagalbai sustiprinti ir išplėsti yra organizuojami Religinės Šalpos rėmėjai, kurie turės skyrius, valdybą, veiks laisvai ir savarankiškai, rūpindamiesi pagelbėti Lietuvos tikintiesiems.

     Sudarytas LKRŠ Rėmėjų Organizacinis Komitetas kviečia rėmėjų steigiamąjį susirinkimą š. m. balandžio 8 d. 1 val. p.p. Jaunimo Centre, Čikagoje, 5620 S. Claremont Ave., kur bus priimti Įstatai ir išrinkta vyriausioji valdyba.

     Nariais gali būti visi, kurie aukoja ne mažiau kaip 5 dol. metams, amžinieji nariai — 100 dol., o mecenatai — 1000 dol. Visus lietuvius kviečiame įsirašyti į rėmėjus ir savo aukomis pagelbėti Lietuvos tikintiesiems išlaikyti bažnyčias.

     Aukas siųsti ir čekius rašyti LKRŠ Rėmėjų Organizaciniam Komitetui, 6825 S. Talman Ave., Chicago, 111. 60629. Visi aukotojai gauna kvitus, ir jų aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčiu.

LKRS Rėmėjų Organizacinis Komitetas ATSIUSTA PAMINĖTI

     Dr. Petras Jonikas. LIETUVIU BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS antrojoje XIX amžiaus pusėje. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje 1972 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 334 psl., kaina 5 dol. Tai ilgo ir kruopštaus darbo vaisius. Parašyta aiškiu, paprastu stiliumi, tad šis mokslinis veikalas bus suprantamas kiekvienam. Visiems čia bus įdomu rasti aiškų atsakymą, dėl ko vakarų aukštaičių tarmė tapo mūsų bendrine kalba.

     V. Mykolaitis-Putinas. RŪSČIOS DIENOS. Rinkinys tokių eilėraščių, kurie dabartinėje Lietuvoje negali būti išleisti. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Mecenatas — Vladas Vijeikis. 40 psl., kaina 2 dol.

     Jurgis Gliauda. BRĖKŠMĖS NAŠTA. Romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas 1972 m. Aplankas Giedrės Vaitienės. 384 psl., kaina 6 dol.

     Filatelistų draugijos “LIETUVA” biuletenis, 1972 m., nr. 1(150).

     Vanda Frankienė-Vaitkevičienė. UŽBURTOS KANKLĖS. Padavimai apie Lietuvos senovę. Knyga parašyta labai gražia kalba ir lengvu stiliumi, JAV LB Švietimo Tarybos pripažinta tinkama skaityti lituanistinėse mokyklose. Tai būtų taip pat labai gera dovana lituanistinių mokyklų mokiniams mokslo metų pabaigoje. Tad dabar jau būtų laikas mokykloms ją užsisakyti. Kaina: kietais viršeliais — 4 dol., minkštais — 3 dol. Platintojams ir mokykloms duodama įprasta nuolaida. Galima gauti “Laiškų Lietuviams” administracijoje arba Švietimo Taryboje.