“Laiškų Lietuvias”   METINĖ ŠVENTĖ — KONCERTAS  bus šių metų kovo 26 d., sekmadieni, 4 val. po pietų Jaunimo Centre.

Visi Čikagos ir apylinkių “Laiškų Lietuviams” skaitytojai bei Tėvų Jėzuitų bičiuliai yra maloniai kviečiami dalyvauti.

Nerija Linkevičiūtė

Šiais Jaunimo metais koncerto programą atliks jaunimas:

Nerija Linkevičiūtė — sopranas-,

Vytautas Nakas — bosas,

Benius Prapuolenis — baritonas,

akompanuojant Alvydui Vasaičiui.

Choro partiją atliks Alice Stephens vadovaujamos “Aldutės”.

Bus labai įdomi ir dar Čikagoje negirdėta koncertinė programa. Girdėsime įdomių ištraukų iš operos “I Lituani”, dainų iš Henriko VIII laikų ir iš baroko periodo, o taip pat ir lietuvių liaudies bei įvairių kompozitorių dainų.

Vytautas Nakas    

Programai vadovaus Živilė Bilaišytė

“Laiškų Lietuviams” metinė šventėkoncertas prasidės punktualiai 4 val. popietų (kovo 26 d.), tad prašome nesivėluoti. Prieš koncertą bus įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Šiais metais konkurso tema buvo visiškai laisva. Galima buvo rašyti net novelės forma. Vienintelė sąlyga — rašinys turi būti tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”. Konkursui atsiųsta 16 rašinių. Vertinimo komisija jau baigia juos skaityti. Konkurso vertinimo komisiją sudaro redakcijos nariai: Danutė Bindokienė (pirm.), Vytautas Kasniūnas (sekret.), Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė ir Nijolė Užubalienė.

 

Benius Prapuolenis ir Alvydas Vasaitis

     Numatyta skirti trys premijos: I — 100 dol. (mecenatas — Vincas Kuliešius), II — 75 dol. (mecenatės — dr. Milda Budrienė ir Flora Kurgonienė), III — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė).

     Bilietai gaunami “Marginiuose” ir “Laiškų Lietuviams” administracijoje. Kaina: 5, 4 ir 3 dol.

     Nenorime skųstis, kad mūsų tautiečiai Tėvų Jėzuitų darbų neremtų, bet vis dėlto, žvelgdami į praeituosius metus, turime pripažinti, kad yra daug neprisirengimo dalyvauti jų ruošiamuose parengimuose. Salė retai kada būdavo pilna, o ji pilna tikrai turėtų būti, nes visuomet mes stengiamės atsilankiusiųjų neapvilti, suorganizuodami įdomią ir kultūringą programą. Šiais metais programa bus taip pat neeilinė ir tikrai įdomi. Tikimės, kad susilauksime paramos ir įvertinimo. Tad iki malonaus pasimatymo kovo 26 d., sekmadienį, 4 val. po pietų Jaunimo Centre.