Kovo mėn. 26 d. buvo "Laiškų Lietuviams" tradicinė metinė šventė ir koncertas. Pirmiausia buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Konkurso vertinimo komisiją sudarė: Danutė Bindokienė (pirm.), Vytautas Kasniūnas (sekr.), Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė ir Nijolė Užubalienė. Šiais metais konkursui buvo atsiųsta 16 rašinių, kurių daugumas buvo pripažinta spausdintinais. Premijas laimėjo šie konkurso dalyviai: I-ją 100 dol. premiją (mecenatas V. Kuliešius) laimėjo Vacys Kuprys, iš Cicero, už straipsnį "Pasaulio sukrikščioninimas ir krikščionybės supasaulinimas"; II-ją 75 dol. premiją (mecenatės dr. M. Budrienė ir F. Kurgonienė) laimėjo dr. Grigas Valančius, iš Los Angeles, už straipsnį "Barbaras ir ištikimybė"; III-ją 50 dol. premiją (mecenatė S. Rudokienė) laimėjo Aleksandra Eivienė už novelę "Medinis kalnas". Kitame numeryje jau pradėsime spausdinti premijuotus rašinius.

     Koncertinę programą atliko: Nerija Linkevičiūtė (sopranas), Vytautas Nakas (bosas) ir Bernardas Prapuolenis (baritonas), akompanuojant Alvydui Vasaičiui. Dainuojant trio iš operos "I Lituani", choro partiją atliko Alice Stephens vadovaujamos "Aldutės". Koncertas buvo tikrai įdomus. Manome, kad nebuvo perdėtas po koncerto vieno muziko pasisakymas: "Tokio įdomaus koncerto Jaunimo Centre dar nėra buvę". Dainos ir arijos buvo labai sumaniai parinktos, visai naujos, kai kurios net ir mūsų žinomiems muzikams ir dainininkams niekad negirdėtos.

     Kas Neriją Linkevičiūtę girdėjo dainuojant tik prieš keletą metų, tai dabar negalėjo atpažinti — ji padariusi tikrai neabejotiną pažangą. Vaidybinių gabumų jai galėtų pavydėti ne viena mūsų solistė. Visus nustebino ir Bernardas Prapuolenis su savo stipriu baritonu ir beveik profesionališka laikysena scenoje. O impozantiškos povyzos jaunuolis Vytautas Nakas, nors ir su skaudančia gerkle, parodė tikrai gražų ir jau gerokai išlavintą balsą. Niekas neabejoja, kad Alvydas Vasaitis yra išsivystęs į subtilų aukšto lygio akompaniatorių. Gaila, kad simpatingosios "Aldutės" pasirodė labai trumpai, publika dar būtų norėjusi jų ilgiau pasiklausyti.

     Koncerte dalyvavusieji mūsų jaunųjų solistų draugai, iš konservatorijos ir "Lyric" operos, nesigailėjo šiltų komplimentų šiems dainos ir muzikos menininkams. Po koncerto ne vienas mūsų galėjo lengviau atsidusti ir pasakyti: "Čikagos lietuvių opera nežus — turime tikrai gražaus prieauglio". Salėje buvo nemaža rinktinės publikos. Žinoma, galėjo būti žymiai daugiau dalyvių, bet Čikagoje visuomet pasitaiko ir kitų parengimų, kai kurie asmenys turi visokių įsipareigojimų, o kiti nesidomi įvykiais, kurių programoje nenumatyta dešros su kopūstais. Kas šiame koncerte nebuvo, tikrai gali gailėtis. "Laiškai Lietuviams" savo metiniais parengimais publikos dar niekuomet nėra apvylę, bet, deja, to negalime pasakyti apie publiką mūsų atžvilgiu.

     Visiems atsilankiusiems esame nuoširdžiai dėkingi. Taip pat dėkojame įvairiais būdais mums padėjusiems: L. Žvynienei, D. Kurauskienei, A. Likanderienei, M. Škėmaitei, T. Šumskaitei, D. Vakarienei, "Aušros Vartų" tunto "Gabijos" draugovės skautėms, Mariui Kasniūnui. Ypatinga padėka programos vadovei Živilei Bilaišytei, invokaciją sukalbėjusiam vysk. V. Brizgiui, generalinei konsulei J. Daužvardienei už nuoširdų žodį, "Margučio" ir "S. Barčus" radijo programoms už skelbimus, "Marginiams" už bilietų pardavinėjimą ir visiems jau minėtiems programos dalyviams bei talkininkams.

"Laiškai Lietuviams"