Jaunimo Centro didžiojoje salėje balandžio mėn. 22 — 27 d.

Parodos atidarymas — balandžio mėn. 22 d., šeštadienį, 7 val. vak.
Atidarymo kalbą pasakys dail. Adomas Varnas.
 Parodą globoja "Laiškai Lietuviams".

Visi kviečiami parodą aplankyti ir pamatyti labai įdomių skulptūrų iš medžio šaknų. Pranas Baltuonis savo originalia kūryba jau yra atkreipęs dėmesį daugelio meno žinovų Kanadoje ir JAV. Jo parodos jau yra buvusios beveik visuose didesniuose Šiaurės Amerikos miestuose.

     Prieš dešimt metų Praną Baltuonį tepažinojo būrelis jo artimųjų montrealiečių, o dabar jo nuostabaus nagingumo ir lakios fantazijos sukurtais iš medžio šaknų darbais jau yra papuošta šimtai, o gal ir tūkstančiai, meno mėgėjų butų Kanadoje ir JAV. Pradžioje P. Baltuonis savo kūrybai vartojo įvairią medžiagą, mėgino net ir tapybą, bet dabar, atrodo, galutinai pasiliko prie medžio šaknų. Jau pati gamta sukuria iš tų susiraičiusių, susigarbiniavusių šaknų įdomias figūras. O kai prie jų dar prisideda Baltuonio įgudusi ranka ir su tuo įgudimu lenktyniaujanti fantazija, tai tikrai tos šaknys tampa nuostabiais meno kūriniais — kūriniais gamtos ir žmogaus.