DAILĖS KONKURSAS

1.    Gydytoju korporacija “Fraternitas Lituanica” skiria 1000 dol. premiją dailininkų konkursui Simo Kudirkos tragedijai atvaizduoti meno kūriniais, kuriuose būtų išreikšta Simo nelaimingas šuolis į laisvę, jo grąžinimas tėvynėn, kalėjimas, teismas, jo ir jo šeimos tolimesnis likimas bei atmetimas bet kurios pagalbos iš laisvojo pasaulio. Menininkams paliekama visiška laisvė pasirinkti vieną ar kitą epizodą iš minėtos tragedijos.

2.    Konkurse gali dalyvauti dailininkai iš viso pasaulio; jie gali pristatyti kelis savo kūrinius. Kūrybai jie gali naudoti tapybą, mozaiką, skulptūrą, grafiką bei kitas meno išraiškos formas. Meno kūrinių dydis nėra apribotas.

3.    Meno kūriniai kartu su slapyvardžiu vokuose pristatytini j Jaunimo Centrą, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, ne vėliau kaip š. m. lapkričio 18 d., numatomai parodai Jaunimo metų užbaigimo proga.

4.    Sudarytoji jury komisija parodoje įvertins meno kūrinius ir, esant reikalui, tūkstantinę premiją galės padalinti dviem ar net trim premijom. Nesant premijuotinų kūrinių, jury komisija konkursą galės pratęsti bei atidėti vėlesniam laikui.

5.    Vokai su slapyvardžiais atidaromi jury komisijos tik po kūrinių premijavimo. Dailininkai savo kūrinius galės atsiimti, juos parduoti ar dovanoti, tik parodai ar parodoms užsidarius.

6.    Korporacija “Fraternitas Lituanica” pasilieka sau pirmenybę premijuotus kūrinius įsigyti ar juos dovanoti lietuvių meno galerijoms bei įstaigoms.

Korporacijos “Fraternitas Lituanica” Centrinė Valdyba

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vacys Kavaliūnas. AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Aplankas Nijolės Palubinskienės. Išleido Liet. Knygos Klubas 1972 m. 234 psl., kaina 5 dol. Perskaičius šį romaną, susidaro įspūdis, kad jis (ypač epilogas) parašytas šiek tiek paskubomis. Jeigu būtų buvę laiko prie jo ilgiau pasėdėti, tai būtų galėjęs išeiti visai neblogas romanas. Kalba gera, tik dar vis sunku išvengti korektūros klaidų.

A. Giedrius. TĖVŲ PASAKOS. Antroji knyga. Iliustravo Birutė Bulotaitė. Išleido JAV LB Švietimo Taryba. 160 psl. Kaina: kietais viršeliais — 4 dol., minkštais — 3 dol.

Domas Velička. PALYGINIMŲ SKYRYBA. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas 1972 m. Mecenatas — Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Čikagos Kristijono Donelaičio Lituanistinės mokyklos mokinių laikraštėlis. 1972 m., nr. 3.

Filatelistų draugijos “LIETUVA” biuletenis, nr. 2(151). Redaguoja Juozas Žygas, 7234 S. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629. Prenumerata — 5 dol. metams.