"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" KONKURSAS

     Vėl skelbiame tradicinį "Laiškų Lietuviams" straipsnio konkursą. Šiam konkursui skiriama tema: Kaip tikėjimas prarandamas ir atrandamas. Jeigu kas nori, gali rašyti tik apie kurią vieną šios temos dalį: apie tikėjimo praradimą arba atradimą. Priimtina ir beletristinė temos nagrinėjimo forma. Manoma, kad šis klausimas yra įdomus ir aktualus. Kiekvienas gali rasti daug medžiagos tiek iš savo, tiek iš kitų žmonių gyvenimo. Be abejo, yra priežasčių, kurios tikėjimą pamažu silpnina ir pagaliau visai sužlugdo, kaip yra daug ir tokių priežasčių, kurios tikėjimą didina, ugdo, o prarastą atgaivina.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių. Už geriausius rašinius skiriamos trys premijos: I — 100 dol. (mecenatas — Vincas Kuliešius), II — 75 dol. (mecenatė — Aldona Mažeikienė), III — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė). Straipsnis turi būti pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę, adresą bei telefoną atskirame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1973 m. vasario mėn. 1 dienos. Konkurso vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Konkursui atsiųsti straipsniai, premijuoti ar nepremijuoti, tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose Lietuviams".

LITERATŪROS KONKURSAS

     Jau prieš kelis mėnesius JAV LB Švietimo Taryba yra paskelbusi konkursą parašyti jaunimui tinkamą literatūrini veikalą (romaną, apysaką, novelę). Veikalas turi būti skiriamas paaugliams ir ne trumpesnis kaip 150 mašinėle rašytų puslapių. Laimėtojui skiriama 1000 dol. premija. Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu ir į atskirą vokelį Įdėjus savo tikrąją pavardę ir adresą, siųsti iki š.m. gruodžio mėn. 31 dienos šiuo adresu: J. Vaišnys, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. Primename, kad veikalas turi būti naudingas, aktualus ir patrauklus dabartiniam mūsų jaunimui.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

20 dol. aukojo: J. Klimas.

Po 10 dol. aukojo: St. Daunys, N. Linkevičiūtė, dr. O. Vaškevičiūtė, vysk. V. Brizgys.

6 dol. aukojo: A. Šantaras.

Po 5 dol. aukojo: J. Bružienė, K. Pabedinskas, J. Laucius, O. Motusaitis, P. Balčiūnas, P. Kalvaitis, B. Čižikaitė, O. Veleikis, B. Ginčauskas, J. Misevičius, O. Nagelė, dr. K. Aglinskas, P. Juodikis, V. Statkus, A. Zubas, J. Kaknevičius, A. Šadauskienė, E. Diminskienė, V. Skladaitis, E. Masaitienė, E. Eidėnas, A. Kairaitis, J. Gečius, A. Lišauskas, A. Stonys, A. Pranevich, J. Jagėla.

Po 3 dol. aukojo: P. Sirgedas, J. Turčinskas, J. Žukas, M. Kapočius, O. Kanišauskas, J. Steponaitis, J. Jurgutis, V. Akelaitis, dr. J. Balčiūnas, J. Sėurgis, J. Kriščiukaitis.

P 2 dol. aukojo: A. Ramonaitienė, B. Kūkalis, A. Landsbergis, J. Abraitis, J. Kizlauskas, V. Valkavičius, L. Žemgulienė, A. Miselis, P. Graužinienė, A. Bridžius, M. Pečiulis, A. Petrašiūnas, R. Merkys, D. Kriaučiūnienė, E. Vilimaitė, J. Ramanauskas, I. Rimkūnas, Z. Martinaitienė, J. Balnionis, M. Andriušienė.

Po 1 dol. aukojo: S. Daržinskas, J. Janušonis, P. Ličkus, P. Pajaujis, E. Jokubkienė, S. Rutkus, S. Dzikas, A. Matukas, A. Grigaliūnas, S. Graužinienė, R. Kutka, Z. Rumšą, A. Kleizienė, J. Brazauskas, V. Sonda, P. Baužys, L. Laukienė, E. Laukaitis, T. Karaliūtė, V. Tamulis, L. Senutienė, J. Stonkus, E. Vaitkūnas, kun. A. Babonas, S. Žumbakienė, I. Vilimas, V. Zalatorius, V. Mažeika, N. Šumskienė, A. Orvidas, M. Galeckas, V. Kasakaitis, M. Mikeliūnas, G. Baltrušaitis, A. Skudzinskas, O. V. Šilėnas, M. Virbickas, K. Baltramaitis, J. Karaliūnas, B. Gudomis, S. Dargis, B. Butkys, K. Prišmantas, K. Otto, kun. V. Pikturna, K. Sidabras, V. Rusa, O. Krasauskas, A. Augaitis, A. Spačkauskas, P. Jakubaitis, V. Bartuška, G. Palionis, M. Simonaitis, R. Žiogrys, A. Ruigys, E. Skopas, P. Nadas, A. Šembrotas, K. Valaitis, P. Norkus, E. Arlauskas, V. Silėnas, E. Šilgalienė, P. Staniūnas, R. Čepulis, M. Sinkus, A. Pilipavičius, A. Lietuvninkas, J. Susmaras, J. Kramilius, S. Zulpa, J. Šidlauskas, J. Bakšys, J. Petrauskas, K. Drunga, O. Juodvalkis, E. Ekertaitė, K. Stasiulis, G. Juškėnas, J. Žiūraitis, M. Kulikauskaitė, A. Paleckis, J. Racevičius, M. Jachimavičienė, P. Gluosnys, J. Ugėnas, R. Vabolis, T. Kymantas, K. Vaičaitis, V. Vitkus, R. Mikelevičius, S. Masilionytė, M. Židžiūnienė, J. Kačkelis, P. Stirbys, A. Juodka, A. Drazdys, J. Juras, S. Rutkauskas, K. Daugvydas.