SENOVIŠKAS NAUMIESTIS

Skyrių tvarko DANUTĖ BINDOKIENĖ

    Žemaičių Naumiestis yra pamėgtas Lietuvos kinematografininkų, nes jis laikomas tinkamiausia vieta, kai prireikia filmams miestelio vaizdų "iš praeities". Miestelis atrodo gana primityviai — gatvės neasfaltuotos, nėra modernių namų ir pan. Prieš porą metų jame buvo suktas filmas "Vyrų vasara", o pernai "Žaizdos žemės mūsų". Filmas skirtas Vlado Rekašiaus ir jo bendražygių atminimui.

DVYLIKA STUMBRŲ

    Panevėžio rajone, Pašilių miške yra įruošta stumbrynė — stumbrų apsaugos vieta. Šiuo metu ten gyvena dvylika stumbrų, iš jų trys jau gimę Lietuvoje.

MOTERYS LANGUOTUOSE LAUKUOSE

    Šį pavasarį Vilniuje įvykusiose Lietuvos respublikos moterų pirmenybėse penktąjį kartą Lietuvos šachmatų čempione tapo vilnietė V. Kaušilaitė.

    Vyrų šachmatininkų pirmenybės tuo metu vyko Kaune.

JAV KREPŠININKAI VILNIUJE

    JAV krepšinio komanda, viešėjusi Rusijoje ir sėkmingai sužaidusi eilę rungtynių su įvairiomis rusų bei ukrainiečių rinktinėmis, balandžio mėn. pabaigoje atvyko į Vilnių. Pirmosios rungtynės su lietuvių krepšinio rinktine baigėsi svečių laimėjimu 90:69. Rungtynės įvyko Vilniaus Sporto rūmuose. Tai buvo antrasis šių JAV ir Lietuvos komandų susitikimas. Pirmasis įvyko 1970 metais Taline. Ir tada rungtynes laimėjo amerikiečiai 82:69.

    Pažymėtina, kad šiemet Lietuvos krepšiniui sukanka penkiasdešimtmetis. Visame krašte ši sukaktis pažymima įvairiomis varžybomis bei iškilmėmis.

PATINKA SUVALKIJOS SVIESTAS

    "Komjaunimo Tiesa" (1972 balandžio 29) rašo, kad pačios aukščiausios kokybės sviestas pagaminamas Lukšiuose ir Sintautuose. Jis turi didelę paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose, nes šių Suvalkijos laukų sviestas eksportuojamas į VDR, Lenkiją, Čekoslovakiją ir Kubą.

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ ĮVYKO IR KAUNE

    Š.m. balandžio 22 d. Kauno Sporto salėje įvyko tradicinė pavasarinė Kauno miesto tautinių šokių šventė. Joje dalyvavo apie tūkstantis šokėjų, pradedant jauniausiais moksleiviais, baigiant seneliais. Tai buvo dvidešimt antroji kauniečių šokių šventė. Prieš atlikdami programą, kurioje buvo liaudies šokiai ir žaidimai, šokėjai žygiavo miesto gatvėmis ir Lenino paminklo papėdėje padėjo pavasarinių gėlių puokštes. Atsiminus, kad ateinančią vasarą Čikagoje taip pat įvyks tradicinė tautinių šokių šventė, kurios programoje, gal būt, kaip tik pasikartos liaudies šokiai ar žaidimai, kuriuos atliko ir kauniečiai šokėjai, taip ir peršasi vienas didžiulis skirtumas tarp anų tėvynės šokėjų ir tų, kurie suvažiuos į Čikagą — laisvojo pasaulio lietuvį niekas nevers dėti gėlių puokščių Lenino paminklo papėdėje.

AUSTRŲ CHORAS DAINAVO LIETUVIŠKAI

    Vilniuje š. m. balandžio pradžioje lankėsi pagarsėjęs austrų choras "Madrigalas", susidedąs iš šešiasdešimt dainininkų. Choras prieš tai buvo sėkmingai gastroliavęs įvairiuose Europos kraštuose ir susilaukęs gražaus pripažinimo. Vilniaus Valstybinės filharmonijos salėje choras davė du koncertus, kurių programoje buvo senųjų ir naujųjų pasaulinio masto kompozitorių kūriniai, tačiau daugiausia pasisekimo susilaukė "Bijūnėlis žalias", kurį choras dainavo lietuviškai programos pabaigoje.

BINKIO “ATŽALYNAS” VIS ŽALIUOJA

    K. Binkio populiarusis "Atžalynas", kartą vėl grįžęs Lietuvos teatrų scenon, yra kartojamas įvairiose vietovėse ir nepraranda savo pasisekimo. Balandžio pradžioje "Atžalynu" gėrėjosi Naujosios Akmenės teatro lankytojai.

VIS NERIMSTA ATEISTAI

    "Netemdykime vaikų sąmonės religiniais prietarais" — tai tema, kuria įvyko konferencija Mažeikių rajono bendrame partiniame susirinkime. Buvo nagrinėjami būdai ir priemonės, kaip pagerinti vaikų ateistinį auklėjimą ir tėvai raginami padėti ugdyti jaunosios kartos materialistinę pasaulėžiūrą.

    Mokslo metams baigiantis yra tvarkomos ir gerinamos pionierių stovyklos, kuriose tūkstančiai lietuviukų praleis savo vasaros atostogas. Ypač rūpinamasi, kad tose stovyklose būtų sustiprintas ir nuosekliai vykdomas ateistinis stovyklautojų auklėjimas.

“BALTARAGIO MALŪNAS” FILME

    K. Borutos "Baltaragio malūnas" pradedamas filmuoti Lietuvos kino studijoje. Filmą režisuoja A. Žebriūnas. Įdomu tai, kad pagrindiniai aktoriai šiame filme yra nelietuviai: Girdvainio rolei pakviestas estas Bruno Oja, Jurgos vaidmenyje pasirodys anglų aktorė Dawn Porter, kuri buvo ir čia matoma televizijos ekrane "Forsythe Saga" Irenos rolėje.

PETRAIČIAI GASTROLIUOJA

    Lietuvos televizijoje labai populiari dainuojanti Petraičių šeima pakviesta gastrolėms į Lenkiją, Korėją ir kitas tolimas šalis. Jie aplankys net Bengaliją. Muziką šioms užsienio gastrolėms rašo kompozitorius B. Grobulskis, o tekstą — poetas V. Bložė.

AUKSO MEDALIS “VILKO PĖDAI”

    Tarptautinių knygos metų proga Amsterdame surengtoje pasaulinėje knygų ir spaudinių parodoje Rembranto aukso medaliu apdovanota ir viena "Minties" išleista knyga — "Vilko pėda", kurios autorius Bronys Savukynas populiariai nagrinėja lietuvių epigrafiką, aprašo įvairias akmenyse ir uolose išlikusias "vilkų", "velnių" ir pan. "pėdas", o taip pat nušviečia lietuvišką kitų tautų bei kraštų pavadinimų kilmę. Pvz. žodis "vokietis" į lietuvių kalbą atėjo iš Saulės mūšio lauko, kai žemaitis, medine kuoka tvojęs geležimi apkaustytą kalavijuotį nustebęs sušuko: "Vuo kiets! Vuo kiets..."

("Literatūra ir Menas", Nr. 14, 1972 m.)

SKELBIMAI TEMDO MIESTO VEIDĄ

    Vilniuje įsigalėjęs paprotys prie stulpų, vartų ar namų sienų klijuoti popieriaus lapelius su įvairiais skelbimais. Jei kas ką parduoda, ieško pirkti ar mainyti, lipina raštelį matomiausioje vietoje, nesirūpindamas kiek tai vietai anas raštelis tinka. Jau net kai kurios viešosios įstaigos griebiasi šios patogios reklamos savo pasiūlymams paskelbti. Miesto valdžia su šiuo papročiu mėgina kovoti, nes tai temdą miesto kultūrinį veidą, tačiau geresnių rezultatų kova neatneša. Siūloma prie namų šalia pašto dėžučių įrengti lenteles skelbimams prisegti ir tuo būdu apsaugoti kitas vietas.

Į PAGALBĄ NEVĖŽIUI

    Didėjant Lietuvos vandenų - ežerų ir upių užteršimui, melioracijos ir vandens ūkio ministerija yra įpareigota griežtai kontroliuoti Kėdainių miesto įmonių bei organizacijų vandens ūkio būklę ir prižiūrėti, kad užterštas vanduo nebūtų nuleidžiamas į Nevėžio upę. Kėdainių cukraus fabrikui įsakyta iki rugsėjo pirmos dienos įsivesti tinkamus įtaisus nutekamojo vandens užteršimui sumažinti. Tokius pat nurodymus gavo Mėsos ir pieno, Lengvosios pramonės, Buitinio gyventojų aptarnavimo, Statybos ministerijair kitos įmonės.