1972 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXIII, NO. 6

TĖVO DIENA    Juozas Vaišnys, S. J.    183

BARBARAS IR IŠTIKIMYBĖ    Dr. Grigas Valančius    184

MEDINIS KALNAS    O. Indriulytė    188

KRISTUS DIDMIESTYJE    Parengė Pr. Alšėnas    193

EILĖRAŠČIAI    Sesuo O. Mikailaitė    196

JAUNIMO KONGRESO VILTYS IR TIKSLAI Dr. Algis Norvilas 197

AR GALI KŪDIKIS NEVERKTI? Doc. A. Grabauskienė    204

KALBA    A. Salys    207

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė    209

“JŪRATĖS IR KASTYČIO” KONTROVERSIJOS J. Vaišnys    211

ATGARSIAI    213

RASA ARBAITĖ    216

Šis numeris yra iliustruotas Rasos Arbaitės darbų nuotraukomis. Viršelio nuotrauka —

Algirdo Grigaičio. 202 psl. nuotr. — Virgilijaus Kauliaus, S. J. Užsklandos: 195 psl. — P.

Augiaus, 206 ir 212 psl. — Rasos Arbaitės.

Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

1972 Jaunimo metai, nr. 6

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

SVEIKINAME LIETUVIŠKĄJĮ JAUNIMĄ,

IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ SUSKRIDUSĮ

Į SAVO ANTRĄJĮ KONGRESĄ!

LINKIME ĮSISĄMONINTI IR SUPRASTI,

KAD JAM TENKA DIDELĖ IR SVARBI PAREIGA

IMTI ANT SAVO PEČIŲ TĄ NAŠTĄ,

KURIĄ IKI ŠIOL NEŠĖ VYRESNIOJI KARTA.

NUO JO PRIKLAUSO LIETUVOS ATEITIS,

MŪSŲ TAUTOS KULTŪRA IR VIETA PASAULYJE.

LINKIME SURASTI ATSAKYMĄ Į KLAUSIMĄ:

“AR VERTA BŪTI LIETUVIU?”

TAUTYBĖ YRA DVASINĖ VERTYBĖ,

KURIĄ PRARADĘ, NUSKURDINAME SAVE

IR APLINKĄ, KURIOJE GYVENAME.

KAIP MŪSŲ PROTĖVIAI GERBĖ IR SAUGOJO

ŠVENTĄJĄ UGNĮ SAVO MIŠKUOSE,

TAIP IR MŪSŲ JAUNIMAS TESAUGOJA

TĖVYNĖS MEILĖS UGNĮ SAVO ŠIRDYSE!

Medžiai (grafika)  Rasa Arbaitė