"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" KONKURSAS

     Skelbiame straipsnio konkursą tema: Kaip tikėjimas prarandamas ir atrandamas. Jeigu kas nori, gali rašyti tik apie kurią vieną šios temos dalį: apie tikėjimo praradimą arba atradimą. Priimtina ir beletristinė temos nagrinėjimo forma.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių. Už geriausius rašinius skiriamos trys premijos: I — 100 dol. (mecenatai — Vincas ir Ona Kuliešiai), II — 75 dol, (mecenatė — Aldona Mažeikienė), III — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė). Straipsnis turi būti pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę, adresą bei telefoną atskirame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1973 m. vasario mėn. 1 dienos. Konkurso vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose Lietuviams".

     Premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" metiniame parengime 1973 m. kovo mėn. 17 d. Jaunimo Centre.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Vytautas Alantas. AMŽINASIS LIETUVIS. Romanas. Pirmoji knyga. Nidos leidinys. Aplanko nuotrauka — J. Gaižučio. Kieti viršeliai 412 psl., kaina 4.50 dol. (nariams — 3.50 dol.).

Kun. P. Celiešius. KĄ MES TIKIME. Tikėjimo tiesų santrauka. Išleido JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba 1972 m. Keliomis spalvomis iliustruotas tikybos vadovėlis lituanistinėms pradžios mokykloms. 200 psl., kaina nepažymėta.

Mykolas Krupavičius. ATSIMINIMAI. Išleido Liet. Knygos Klubas 1972 m. Aplankas Vytauto Virkau. Kieti viršeliai, 364 psl., kaina 10 dol.

V. Mykolaitis-Putinas. RŪSČIOS DIENOS. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje 1972 m. Redagavo Domas Velička. Mecenatas Vladas Vij eikis. 40 psl., kaina nepažymėta.

Antanas Saulaitis, S.J. BENDRUOMENĖS KELIU. Pratimai lietuvių jaunimui. Išleido JAV Švietimo Taryba 1972 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. Šie pratimai skiriami jaunimui nuo 12 iki 18 metų amžiaus.

O. B. Audronė. LAUŽAI IR KIBIRKŠTĖLĖS. Viršelis — A. Bar-tytės. Klišės iš “Eglutės”. Teksto iliustracijos — P. Osmolskio. Eilėraščiai vaikams. 100 psl., kaina nepažymėta.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 METU SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Tomas Remeikis. Išleido Lituanistikos Institutas 1971 m. 280 psl.

Marija Saulaitytė. AND YOU. Eilėraščių rinkinys anglų kalba. Įvadą parašė prof. Charles Angoff. Aplankas — Prano Lapės. Išleido Manyland Books leidykla Niujorke 1972 m. Įdėta apie 80 eilėraščių Kieti viršeliai, 38 psl., kaina 2.95 dol.

M. Saulaitytė jau yra išleidusi dvi eilėraščių knygas lietuvių kalba: KAI MES NUTYLAM (1967 m.) ir VIENA SAULĖ DANGUJE (1971 m.). Autorė pradėjo rašyti eilėraščius, dar būdama aukštesniojoje mokykloje. Nemaža jos eilėraščių buvo išspausdinta lietuvių laikraščiuose ir žurnaluose. Autorė priklauso skautų organizacijai, profesinėms mokytojų draugijoms ir 1970 m. priimta i Lietuvių Rašytojų draugiją. Lietuvių kalbą ir literatūrą yra dėsčiusi Putname ir Annhursto kolegijoje. Dabar dėsto anglų kalbos ir literatūros kursus aukštesniojoje mokykloje Watertown, Conn. Šių metų rudeni ruošiasi kuriam laikui vykti j Vakarų Vokietiją ir Vasario 16 d. gimnazijoje dėstyti lietuvių bei anglų kalbas.

Į LAISVĘ, 1972 m., nr. 54(91). Politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. Redaguoja Juozas Kojelis, P.O. Box 34461, Los Angeles, Calif. 90034. Prenumerata Australijoje, JAV ir Kanadoje 5 dol. metams; visur kitur — 3 dol. Atskiras numeris — 2 dol.

SVEČIAS. Lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis. 1972 m., nr. 1-2. Yra daug įdomių straipsnių, taip pat ir iš “Laiškų Lietuviams” perspausdintas Singapūro ministerio straipsnis apie hipius.