LIETUVOS TIKINTIEJI ŠAUKIASI PAGALBOS

     Lietuvoje persekiojamas tikėjimas. Tikintieji už bažnyčias privalo mokėti labai didelius mokesčius. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos rėmėjai pagelbsti bažnyčioms Lietuvoje. Nariai aukoja ne mažiau 5 dol. metams, amžinieji — 100 dol., o mecenatai — 1000 dol. įrašant mirusius, aukojama 25 dol. Už visus narius meldžiamasi ir aukojama šv. mišių. Kviečiame visus įsijungti į Religinės Šalpos rėmėjus. Rašyti ir aukas siųsti Religinės Šalpos Vyriausiajai Valdybai: 6825 S. Talman Ave., Chicago, 111. 60629. Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. Rėmėjų skyriuose aukos įteikiamos jų valdyboms.

Religinės Šalpos Rėmėjų Vyriausioji Valdyba

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Matas Raišupis. DABARTIES KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias pirmojoje ir antrojoje sovietų okupacijoje. Išleido “Krikščionis gyvenime”. Kalbą tikrino Vladas Kulbokas. Įrašus piešė Telesforas Valius. Nuotraukas perfotografavo A. Kezys, S.J. Kieti viršeliai, 436 psl., kaina 10 dol.

Eduardas Cinzas. BROLIO MYKOLO GATVĖ. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 6349 S. Artesian Ave., Chicago, Ill. 60629. Knygos aplankas Dalios Rėklytės-Aleknienės. Kieti viršeliai, 304 psl., kaina nepažymėta.

DIDYSIS JO NUOTYKIS. Prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai. Spaudai paruošė J. Brazaitis. Techninis sutvarkymas P. Jurkaus. Išleido prof. J. Ereto bičiuliai. Knygos administratorius kun. V. Dabušis, 147 Montgomery PI., Paterson, N.J. 07501. 288 psl., kaina 5 dol.

TERRA AUSTRALIS. Australijos lietuvių poezijos rinkinys. Redagavo Juozas Almis Jūragis. Išleido Mintis 1972 m., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, N.S.W., Australia. Kieti viršeliai, 160 psl., kaina nepažymėta.

Stasys Yla. A PRIEST IN STUTTHOF. Human Experiences in the World of Subhuman. Kun. S. Ylos atsiminimų iš Stutthofo koncentracijos stovyklos angliškasis vertimas. Išleido Manyland Books leidykla. Aplankas Pauliaus Jurkaus. Kieti viršeliai, 300 psl., kaina 7.95 dol.

LITAUISCHE LYRIK. Eine Anthologie litauisch-deutsch. Lietuvių poetų eilėraščiai, parinkti ir išversti Lucijos Baldauf. Wilhelm Fink leidykla Miunchene 1972 m. 308 psl., kaina 38 DM. Knygoje yra ne tik vokiškas eilėraščių vertimas, bet ir lietuviški jų tekstai. Juoze Krištolaitytė. SKAMBĖKITE DAINOS. Juozės Krištolaitytės -Daugėlienės nauja plokštelė (Stereo). Pianinu palydi Genovaitė Karsokienė. Lietuvių liaudies dainos, o taip pat ir lietuvių bei kitataučių kompozitorių dainos. Viršelis J. Daugvilos.

LITUANUS, 1972 m. Vol. 19, No. 2. Redaguoja Antanas Klimas, Ignas Skrupskelis ir Tomas Remeikis. Administracijos adresas: P.O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690.