Visi matome, kad dabar yra kažkas ne taip, kaip turėtų būti, bet nežinome kas, kaip ir kodėl. Dėl ko jaunimas vartoja narkotikus, dėl ko taip visi pasinešę į lytinę sritį? Gal paprasčiausias ir trumpiausias atsakymas būtų: dėl to, kad jaučiasi nelaimingi, tad nori užsimiršti dabartį, nori surasti bent kiek laimės įvairiuose malonumuose. Daug kas dabar kalba apie naująją moralę, apie subjektyviąją etiką, nepripažįstant jokių objektyvių vertybių. Bet ar tai nepriveda prie visokių nesąmonių? Subjektyvioji etika, nepripažįstant jokios objektyvios etikos ar moralės, kiekvienam viską leidžia. Nė vieno negalima bausti už jo nusikaltimus, nes ką jis daro, jam atrodo gera. Priėmus subjektyviąją etiką, viskas tampa reliatyvu: kas tau gera, man gali būti bloga ir atvirkščiai. Dabar mada sakyti: nesvarbu ką žmogus tiki, bet ką jis daro. Tačiau darymas dažniausiai priklauso nuo tikėjimo. Dabartinio žmogaus tikėjimas labai susilpnėjęs, o kai kurių ir visai prarastas. Čia, manome, ir yra visų blogybių priežastis.

     Bet dėl ko žmogus praranda tikėjimą? Kas jį prie to priveda? Kokios to praradimo priežastys? O kas padėtų vėl jį atrasti? Tai yra sunkūs, bet labai įdomūs ir aktualūs klausimai, todėl šia tema yra paskelbtas ir šių metų "Laiškų Lietuviams" konkursas. Visus kviečiame šiuos klausimus panagrinėti. Ypač laukiami kunigų, teologų, filosofų, auklėtojų ir jaunimo rašiniai. Svarbiausias šios temos nagrinėjimo tikslas nėra paskirtosios premijos, bet visų mūsų nauda. Ne materialinė, bet dvasinė nauda.

     Šio konkurso tema yra: Kaip tikėjimas prarandamas ir atrandamas. Jeigu kas nori, gali rašyti tik apie kurią vieną šios temos dalį: apie tikėjimo praradimą arba atradimą. Galima rašyti iš savo privataus gyvenimo. Priimtina ir beletristinė temos nagrinėjimo forma.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių. Už geriausius rašinius skiriamos trys premijos: I — 100 dol. (mecenatai — Vincas ir Ona Kuliešiai), II — 75 dol. (mecenatė — Aldona Mažeikienė), III — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė). Straipsnis turi būti pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę, adresą bei telefoną atskirame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1973 m. vasario mėn. 1 dienos. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose Lietuviams".

     Premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" metiniame parengime 1973 m. kovo mėn. 17 dieną Jaunimo Centre.

     Parengimo meninėje dalyje bus dvi operos: "Sūnus palaidūnas" ir "Telefonas", kurias atliks solistai: Praurimė Ragienė, Aušra Baronaitytė, Algirdas Kriščiūnas ir Julius Savrimas, akompanuojant Manigirdui Motekaičiui.