J. J.

     Kanados, Ontario provincijos, 19 vyskupų savo suvažiavime pasisakė ir abortų reikalu. Jie trumpoje deklaracijoje paskelbė tikintiesiems, kad būtų kovojama prieš abortus, nes jie Kanadoje plečiasi (1970 m. Kanadoje buvo padaryta apie 50.000, o 1971 m. jau apie 60.000 abortų). Tai dirbtinė mirtis, kuri siaučia mūsų tarpe. Dievas sako, kad žmogus turi mylėti savo artimą, kad turi vykdyti Dievo įsakymą — nežudyk. Ir kiekviena motina privalo mylėti savo artimą — savo negimusį kūdikį ir negali jo žudyti.

     Kanados hipės, tarp kurių yra daug ir nėščių, demonstruoja, kad būtų legalizuoti abortai. Esą, jos turinčios teisę į savo kūną. Jos turėjo teisę į savo kūną tapti nėščiomis, bet neturi teisės nužudyti atsiradusio kūnelio. Tas atskiras kūnelis yra ne jos kūnas, bet Dievo duota gyvybė, kuri turi būti saugoma. Hipės demonstruoja prieš karą, nes kare žudomi žmonės, o pačios ir be karo nori žudyti žmones — savo negimusius ir niekuo nenusikaltusius kūdikius. Vietname, berods, nėra žuvęs nė vienas kanadietis karys, o Kanadoje hipės ir joms panašios kasmet nužudo po keliasdešimt tūkstančių gyvybių.

     Katalikų Bažnyčia skelbia, kad žmogaus gyvybė yra nuo jos įsižiebimo, ir jos žudyti negalima. Viena religinga tautietė, kuri griežtai nusistačiusi prieš abortus, kartą pasakė: "Jei moteris buvo užpuoliko nuskriausta, ji gali nueiti pas gydytoją, kurs duos vaistų, ir viskas bus tvarkoje. Argi moteris privalo gimdyti pripuolamą ir kokį juoduką?" Mano supratimu, jos pasakymas nėra tikslus. Jei tokiu atveju nebuvo pasekmių — vaistai nereikalingi. Jei yra įsižiebusi gyvybė, jos naikinti negalima, nors ta gyvybė būtų kelių valandų, dienų ar mėnesių.

     Vyskupai sako, kad civiliniai įstatymai negali legalizuoti abortų, nes čia yra Dievo įsakymas, o ne žmonių įstatymai. Dievo įsakymus reikia statyti aukščiau už žmonių įstatymus. Jei civiliniai įstatymai saugo žmogaus gyvybę, jie turi saugoti ir dar negimusio žmogaus gyvybę. Abortais negalima planuoti šeimos, nes tai yra nusikaltimas. Kad sėkmingiau būtų vedama kova prieš abortus, katalikai turi stengtis dalyvauti institucijose, kuriose sprendžiami negimusių kūdikių reikalai: parlamente, ligoninių štabuose, socialinės šalpos įstaigose ir t. t.

     Abortų atžvilgiu pasaulis suskilęs. Dauguma, kuri tiki į Dievą, yra prieš abortus. Mažuma, bedievių ir jiems artimų, — už abortus. Pirmieji atstovauja gėriui, o antrieji — blogiui. Gėris privalo laimėti.