RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

Rugsejis/September 1979 Volume XXX No. 8

TIKRAS DRAUGAS — DIDELIS TURTAS

253

 Ingrida Bublienė

EILĖRAŠČIAI

256

 Zenta Tenisonaitė

GERAS DRAUGAS — RETAS PAUKŠTIS

257

 Eglė Paulikienė

ASYŽIUS IR ASYŽIETIS (V)

259

 Alfonsas Grauslys

KRIKŠČIONIŠKOJI BENDRUOMENĖ IR MES

263

 P. Daugintis, S.J.

GYVENIMO ŽODIS

266

 Chiara Lubich

JAU (AR DAR VOS) DEŠIMT METŲ

267

 Antanas Saulaitis, S.J

DZŪKIJA — DAINŲ KRAŠTAS

273

 Jonas Miškinis

KAS YRA VAIKAS?

275

 Paruošė D.B.

KNYGOS PUSLAPIAI NEPRIRAŠYTI

276

 Zita Kilienė

AR VIEN TIK MAŽYLIUI?

277

 N. Sidorkaitė

VILNIAUS AKADEMIJOS SPAUSTUVĖ

278

 Alicija Rugytė

VIVAT ACADEMIA

282

 Alfonsas Tyruolis

TĖVYNĖJE

283

 D. ir G. Vakariai

KALBA

285

 J. Vaišnys, S.J.

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMAN

287

 Redakcija

TRUMPAI IŠ VISUR

288

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas dail. Marijos Tūbelytės-Kuhlman kūrinių nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.