religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOLUME XXXIII, NO. 10

VALDOVAS KRISTUS

325

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

KARALIAUS UGNYS TURI DEGTI

328

 Iš Sibiro

AR NEKRIKŠČIONIS GALI BŪTI IŠGANYTAS?

330

 Juozas Vaišnys, S.J.

SIRENŲ VILIONĖS

332

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

KAS ŽMOGŲ SUTEPA?

335

 Chiara Lubich

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖS

336

 Gunda Kodatienė

HIMNAS ŽVAKIDEI

344

 Pranas Pusdešris

JAUNYSTĖS DŽIAUGSMAS, MEILĖ
IR. . . MIRTIS (IV)

345

 Vytautas Kasniūnas

IŠTRAUKA IŠ ATSIMINIMŲ

348

 Mama Ada

DEVINTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS

351

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

355

 Gediminas Vakaris

KALBA

359

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

360

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.