religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1984 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXXV, NO. 2

POLITIKA AR KULTŪRA?

37

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠVENTASIS KAZIMIERAS (II)

39

 Vincentas Liulevičius

MELDIMASIS GALVA IR ŠIRDIMI (I)

42

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

“VIEŠPATIE, GELBĖK MUS, ŽŪVAME”

45

 Sibiro Tremtinė

PARODYKITE ATSIVERTIMO VAISIŲ

46

 Chiara Lubich

JĖZAUS DRAUGAI

47

 Antanas Saulaitis, S.J.

ROMOS ŠIOKIADIENIAI

52

 A. S.

PASAULIO PRASMĖ

53

 Aleksandras Mauragis

EILĖRAŠČIAI

57

 Zenta Tenisonaitė

APGAVIKAS ALKOHOLIS

58

 Juozas Kriaučiūnas

KODĖL JŪS TIKITE?

59

 Kun. Jonas

JIS APVYLĖ MANO VIENUOLIŠKĄ MEILĘ (III)

62

 Vytautas Kasniūnas

TĖVYNĖJE

65

 Gediminas Vakaris

KALBA

69

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

70

 Redakcija

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

72

 Red.

Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.