religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1989 / SPALIS — OCTOBER / VOLUME XL, NO. 9

APIE TAUTOS DVASINGUMĄ

289

 Dalia Nasvytienė

TIKĖJIMO AKIMIS ŽVELGIANT
Į MŪSŲ TAUTOS KANČIAS

292

 Ona Mikailaitė

REGĖJIMAS

295

 Antanas Miškinis

MEDJUGORJĖS DOVANOS

296

 Aldona Aistienė

IŠGANYNO DOVANA

299

 Chiara Lubich

TEIZMO IR ATEIZMO SANKIRTIS

300

 Aleksandras Mauragis

AR NE PER DAUG

301

 Kun. Jonas

NUODĖMĖ — NESUBRENDIMO APRAIŠKA

303

 V. Bagdanavičius.M.I.C.

KOMUNIZMAS MIRĘS — NE DIEVAS

307

 Edita Nazaraitė

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

309

 Aldona Ruseckaitė

KOKIE AUKLĖTOJAI (MOKYTOJAI) JAUNIMUI PATINKA?

312

 Jūratė Buinevičienė

KUO DOMISI JAUNIMAS

314

 Gytis Vygantas

NAUJOS KNYGOS

315

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

317

 Gediminas Vakaris

KALBA

320

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

321

 Red.

ATGARSIAI

322

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

323

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Urbano Alvydo nuotraukomis iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus Kaune. Viršelio apipavidalinimas — Petro Aleksos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.