Trisdešimt trečiasis “Laiškų lietuviams' konkursas:

     “Laiškai lietuviams” skelbia straipsnio konkursą. Jame gali dalyvauti ir Lietuvoje, ir išeivijoje gyvenantys lietuviai. Konkurso bendrinė tema: Pavyzdingas (idealus) žmogus. Tokie pavyzdingi ar idealūs žmonės gali būti: tėvas, motina, vaikas (sūnus ar duktė), kunigas, auklėtojas-mokytojas, draugas, gydytojas, viršininkas, darbdavys, darbininkas ir t.t. Galima aprašyti ne tik kokį atskirą asmenį, bet ir tėvus, vaikus, šeimą. Taigi reikia parašyti, koks, jūsų nuomone, turėtų būti, kaip elgtis asmuo, kad jį būtų galima vadinti idealiu arba bent pavyzdingu tėvu, motina, kunigu ir t.t. Priimtina ir beletristinė forma. Galima savo fantazija sukurti tokį pavyzdingą, idealų asmenį.

     Bus trys konkurso dalyvių grupės:

     1.    Viduriniųjų mokyklų moksleiviai (gimnazistai),

     2.    Aukštųjų mokyklų studentai,

     3.    Suaugusieji.

     Baigusieji aukštąjį mokslą arba sukūrusieji šeimą priklauso suaugusiųjų grupei, nežiūrint jų amžiaus. Siunčiant konkursui straipsnį, reikia pažymėti, kuriai grupei autorius priklauso. Jeigu nebus pažymėta, rašinys bus dedamas į suaugusiųjų grupę. Suaugusiems, žinoma, bus didesni reikalavimai.

     Kiekvienos grupės laimėtojams bus skiriama po penkias premijas:

     Suaugusiųjų — 200,150,100, 75, 50 dol.

     Studentų — 150, 100, 75,50,25 dol.

     Moksleivių — 100, 80,60,40,20 dol.

     Moksleivių rašiniai turėtų būti bent dviejų mašinėle rašytų puslapių, studentų — bent trijų psl., suaugusiųjų — bent keturių psl. Pageidautini ir ilgesni straipsniai, tik stengtis neperviršyti devynių mašinėle rašytų puslapių.

     Straipsniai turi būti tinkami spausdinti “Laiškuose lietuviams”. Jie turi pasiekti redakciją iki 1992 m. kovo mėn. 1 dienos. Vėliau gautieji straipsniai nebus priimti į konkursą, bet, jei bus tinkami, galės būti spausdinami.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, įdedamas atskiras vokelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu ir telefonu. Siųsti šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA.

     Jau nuo 1990 metų pradžios Lietuvoje atgaivintas nepriklausomybės laikais Lietuvoje, o vėliau išeivijoje ėjęs kalbos žurnalas

“Gimtoji kalba”.

     Kas domisi kalbos klausimais, turėtų šį žurnalą užsisakyti. Per metus išeina 12 numerių. Vyriausias redaktorius yra žinomas kalbininkas Aldonas Pupkis. Jam talkininkauja dar bent tuzinas kalbininkų lituanistų. Žurnale populiariu stiliumi rašoma įvairiais aktualiais kalbos klausimais.

     Metinė prenumerata — 35 dol. Norint gauti oro paštu, reikia pridėti dar 14 dol. Adresas: “Gimtoji kalba” Žygimantų 12,232600 Vilnius, Lithuania.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris -1,50 dol.