Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Prielinksnio su vartosena

     Prielinksnis su visuomet vartojamas su įnagininku. Jis žymi buvimą ar veikimą kartu, drauge. Kalbant apie šio prielinksnio vartoseną, gal būtų galima pasakyti, kad turbūt dažniausiai daromos klaidos ne klaidingai jį vartojant ten, kur jo nereikėtų vartoti, bet jo vengiant ten, kur jis turėtų ar galėtų būti vartojamas. Taip atsitiko turbūt dėl to, kad gimnazijose mokytojai griežtai drausdavo jį vartoti ypač su priemonę reiškiančiais daiktavardžiais, kur užtekdavo tik įnagininko be prielinksnio, pvz.: Atvažiavo su traukiniu (= traukiniu), kirto su kirviu (= kirviu) ir t.t. Žinoma, bendrinėje kalboje taip ir patartina vartoti, bet dabar kalbininkai jau leidžia vartoti tokiuose sakiniuose ir prielinksnį su. Tačiau, vengiant šiuose sakiniuose prielinksnio su, daugelis pradėjo jo vengti ir tokiuose sakiniuose, kur jis būtinai reikalingas, pvz.: didele pagarba (= su didele pagarba), tikru nuoširdumu (= su tikru nuoširdumu) ir t.t.

     Čia gal bus naudinga suminėti atvejus, kur šis prielinksnis vartojamas:

     1.    Žymint buvimą ar veikimą kartu, pvz.: Gyvenu su broliu. Jis su visais gerai sugyvena.

     2.    Žymint antrąją iš besivaržančių pusių, pvz.: Su išmintingesnių nesiginčyk. Kovokime su priešais.

     3.    Žymint kokio daikto ar ypatybės turėjimą, pvz.: Durys su spyna. Žmogus su charakteriu.

     4.    Žymint veikimo įnagį ar priemonę, pvz.: Šieną pjauna su dalgiu. Važiuoja su vežimu.

     5.    Žymint veiksmo laiką, pvz.: Atsikėliau su saule. Gyvena su ta diena (netaupo).

     6.    Žymint veikimo būdą, pvz.: Prašau su ašarom. Sutinku su dideliu džiaugsmu.

     7.    Žymint aukštį, pvz.: Su medžiu lygus. Su kėde aukštumo.

     8.    Įvairiuose posakiuose, pvz.: Kaip čia bus su ta mudviejų sutartimi? Su pinigais nesiskundžiu.

     Dabar paminėsime keletą atvejų, kur prielinksnis su nevartotinas.

     1.    Bendrinėje kalboje prielinksnio su konstrukcijos nevartotinos laiko trukmei reikšti. Pvz.: Su metais (= Per metus) nuplėšiau dvi poras batų. Taip pat nevartotina laiką žyminti verstinė konstrukcija su laiku, pvz.: Manau, kad su laiku (= praėjus kiek laiko) jis surimtės. Su laiku(= Ilgainiui) viskas susitvarkys.

     Prielinksnio su konstrukcijos nevartotinos nusakyti priežasčiai, susijusiai su kokia nors liga, pvz.: Atvežė ligonį su plaučių uždegimu (= sergantį plaučių uždegimu).

     2.    Visiškai nevartotina verstinė konstrukcija su tikslu. Pvz.: Jis tai pasakė su tikslu ( = norėdamas) mane įžeisti. Tai buvo daroma vien su tikslu pasipelnyti (= norint pasipelnyti, tiktai dėl pelno, ieškant pelno).

     3.    Su kai kuriais veiksmažodžiais prielinksnio su konstrukcijų, reiškiančių objektą, geriau nevartoti, nors tarmėse jos neretai vartojamos:

     a.    su veiksmažodžiais džiaugtis, girtis, rūpintis geriau vartoti įnagininką. Pvz.: Aš su savo vaikais (= savo vaikais) negaliu atsidžiaugti. Jis vis giriasi su savo (- savo) gabumais. Tu su manimi (= manimi) nesirūpink.

     b.    su veiksmažodžiais atsitikti, būti, padaryti, pasidaryti geriau vartoti naudininką. Pvz.: Ar žinai, kas su juo (= jam) atsitiko? Kitą kartą su tavim (= tau) tikrai kitaip bus! Aš nežinau, kas su manim (= man) pasidarė.

     c.    su veiksmažodžiais baigti, pradėti geriau vartoti galininką ar bendratį. Pvz.: Baik su tais juokais (= juokauti). Judu jau turėtumėte baigti su ta nesantaika (= tą nesantaiką). Tik jau vėl nepradėk su tais vaikiškais juokais (= vaikiškai juokauti).

     d.    su veiksmažodžiais rengtis, vilktis, autis geriau vartoti įnagininką ar galininką. Pvz.: Apsirenk su naujuoju (= naujuoju) kostiumu. Apsivilk su šiltesniu (= šiltesniu) paltu. Ji buvo apsiavusi su raudonais (= raudonais) batukais.

     e.    su valgydinimo ir girdymo veiksmažodžiais geriau vartoti įnagininką. Pvz.: Pavaišinome svetelius su medumi (= medumi) ir pagirdėme su vyneliu (= vyneliu).

     f.    su posakiais prasti reikalai, maža ar daug naudos, gerai, blogai, sunku, lengva geriau vartoti kilmininką, prielinksnio konstrukciją ir pan. Pvz.: Dabar Lietuvoje prasti reikalai su butais (= prasti butų reikalai). Man atrodo, kad su tavimi (= iš tavęs) maža naudos. Man su pinigais labai blogai (= pinigų neužtenka, trūksta).

     4. Su būdvardžiu panašus, analogiškas prielinksnio su konstrukcijų geriau nevartoti. Pvz.: Ji labai panaši su savo seseria (= į savo seserį). Šie klausimai analogiški su vakar diskutuotais (= vakar diskutuotiems).