CHIARA LUBICH

“Girkite visi pagonys Viešpatį, teaukština jį visos tautos” (Rom 15, 11).

    Šv. Paulius laiške romiečiams šį kartą cituoja 117 psalmės ištrauką, primindamas, kad Dievo meilė rūpinasi visais žmonėmis žemėje. Nuo senų laikų jie visi buvo šaukiami kartu garbinti Dievą. Vieną dieną Dievo meilė pašaukė Izraelį, o dabar priima ir pagonis, kuriuos Jėzaus Evangelija paruošė išganymui.

    Tai yra viena tų temų, kurias Paulius minėdavo, rašydamas Romos bendruomenei. Tą bendruomenę sudarė žydų ir pagonių kilmės žmonės. Jis ragina tuos krikščionis garbinti Dievą, priimant vienas kitą, kaip Dievas priima per Jėzų kiekvieną.

    Tad šio teksto žodžiai ir kviečia krikščionių bendruomenes taip garbinti Dievą. Jos yra šaukiamos garbinti jį harmoningoje vienybėje ir taikoje, priimant vienas kitą, nepaisant individų ar grupių intelekto, tradicijų ar papročių skirtingumo. Bet jei kada yra paneigiamos tikėjimo tiesos, kurių negalima atsižadėti, tada kiekvienas individas privalo būti toms tiesoms ištikimas.

    Krikščionių bendruomenės taip pat yra šaukiamos duoti garbę jam savo atvirumu ir kitų religijų bei kultūrų asmenims ar net netikintiesiems. II Vatikano Susirinkimo dokumentai mums sako, kad visi asmenys, kurie garbingai ir nuoširdžiai siekia tiesos, gali būti išganyti (plg. Lumen Gentium 16). Ir toliau mums sako, kad ir juos laikytumėm didžiulės Dievo vaikų šeimos kandidatais. Ir jie yra šaukiami garbinti jį, vykdant Dievo planą, kad visų žmonių tarpe galėtų plisti teisingumas, meilė ir tikroji taika.

    Kaip tad mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Kaip mes jau matėme, pirmiausia jie skatina mus būti pasiryžusius taip garbinti Dievą, kad vienybė, sutarimas ir taika galėtų plisti mūsų bendruomenėse. Tai yra įmanoma, jei visuomet sieksim to, kas mus vienija, vengdami visa to, kas mus galėtų skaldyti. Taip darydami, mes aukosimės ir garbinsim Dievą verčiausiu būdu.

    Tai mus ragina praplėsti savo supratimo dvasią, kad galėtumėm priimti visus asmenis, kuriuos sutinkame, nors jie ir nebūtų mūsų religijos, rasės, tradicijos ar kultūros žmonės. Jei taip elgsimės, galėsime pastebėti, kad turime su jais daug ką bendro.

    Kaip krikščionys, mes turime būti pirmi, rodydami tą supratimo ir priėmimo dvasią, kuri kaip žymė liudys, jog vykdome Jėzaus įsakymą. Argi jis nesakė, kad pagal tai, kaip mes vykdome jo įsakymą, kiti atpažins, jog tikrai esame jo mokiniai?

    Mes esame kviečiami vienytis su visais krikščionimis pasaulyje, o tai skatina ir Pauliaus cituoti psalmės žodžiai. Kai tai darysime, tada iš daugelio pasaulio kraštų kils į dangų nesiliaujantis Dievo garbinimas.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius

■ Klaipėdą pasiekė iš Čikagos, iš Šv. Jurgio bažnyčios, siųstos statulos. Jos dabar puošia Taikos Karalienės bažnyčią, kuo labai džiaugiasi klebonas kun. Br. Burneikis ir parapiečiai. Garbingoje Marijos Taikos Karalienės bažnyčios vietoje stovi šv. Kazimiero, šv. Teresėlės, šv. Pranciškaus ir Mergelės Marijos statulos. Visa siunta nuėjo tvarkingai. Iš Hamburgo buvo atvežta vokiečių sunkvežimiu. Šv. Juozapo statula ir stacijos bus panaudotos naujoje Šv. Juozapo Namelio laikinoje bažnyčioje. Klaipėdoje dabar yra dvi bažnyčios ir trečia — Šv. Juozapo Namelio bažnyčia toliau nuo miesto centro, naujuose rajonuose. 120.000 lietuvių nesutelpa dviejose bažnyčiose. Be Šv. Juozapo bažnyčios, dedami pamatai dar ketvirtai didelei bažnyčiai. Visos siųstos 56 dėžės saugiai pasiekė Klaipėdą 1990 m. spalio 15 d.