Visi žinome, kad dabartinis popiežius labai daug keliauja, lanko įvairius pasaulio kraštus. Daug kam kyla klausimas, koks yra pagrindinis šių kelionių tikslas, kaip jos organizuojamos, kas jas finansuoja ir t.t. Vatikano radijo lietuvių skyriaus darbuotojas kun. K.J. Ambrasas, S.J., šiais ir kitais klausimais pasikalbėjo su popiežiaus kelionių organizatorium kun. Robertu Tucci, S.J. Čia duodame to pasikalbėjimo vertimą, paruoštą Vatikano radijo bendradarbės Nijolės Tutkaitės.

1. Koks svarbiausias popiežiaus kelionių tikslas?

    Popiežiaus kelionės — tai vienas bažnytinės misijos būdų. Šiuolaikinės komunikacijos priemonės padeda popiežiui atskleisti keliaujančio apaštalo Pauliaus pašaukimą (misiją). Šios kelionės priartina vietines Bažnyčias prie Apaštalų Sosto, Romos Bažnyčia geriau susipažįsta su vietinėmis katalikų bendruomenėmis. Žodžiu, katalikų pasaulyje vyksta tam tikra cirkuliacija, idėjų apsikeitimas. Kitas svarbus popiežiaus kelionių tikslas — naujoji evangelizacija, Bažnyčios vaidmens stiprinimas antrojo tūkstantmečio išvakarėse. Tokie, mano nuomone, yra svarbiausi Šv. Tėvo kelionių tikslai.

Popiežius kalbasi su savo kelionių organizatorium T. Robertu Tucci, S.J.

    Popiežius nori kuo geriau ir plačiau susipažinti su vietinėmis Bažnyčiomis, jų problemomis, ne tiktai per vyskupų “ad li-mina” vizitus, kurie vyksta kas penkeri metai, bet ir per betarpiškus susitikimus su įvairių kraštų katalikų bendruomenėmis.

    Atmenu Šventojo Tėvo vizitą Indonezijoje. Popiežius tada pasakė: “Prieš kelionę parengiau raštą Indonezijos vyskupams, kurį netrukus išdalinsiu. Dabar, susipažinęs su Indonezija, turiu pasakyti, kas šis dokumentas yra teisingai surašytas, bet jo neužtenka. Reikėtų giliau susimąstyti apie kai kuriuos vizito metu surinktus duomenis. Turiu pasakyti, kad susidariau žymiai aiškesnį vaizdą apie Indoneziją”.

2.    Kaip gimsta apaštalinės kelionės sumanymas?

    Pirmiausia popiežius apsvarsto įvairių kraštų episkopatų kvietimus, atsižvelgia į tų kraštų vyriausybių nuomonę dėl jo vizito, nes be vyriausybės sutikimo jis negali vykti į jokią šalį. Dažnai būna taip, kad vyriausybė, sužinojusi apie vietos Bažnyčios troškimą pakviesti popiežių, pati imasi tos iniciatyvos. Nors retai, bet pasitaiko, kad vyriausybė, atsiliepdama į vietos Katalikų Bažnyčios išreikštą pageidavimą, tiktai praneša, jog neprieštarauja popiežiaus vizitui. Popiežius gauna labai daug kvietimų. Visus kvietimus jis apsvarsto ir pasirenka artimiausios kelionės maršrutą. Pirmenybę duoda Trečiojo pasaulio — Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos šalims. Planuodamas savo keliones, popiežius atsižvelgia į tam tikras aplinkybes, pavyzdžiui, jubiliejus. Popiežius vyko į Afriką, kai vienoje šio kontinento šalyje buvo minimos 100-sios evangelizacijos metinės.

3.    Kaip vietinių krikščioniškųjų bendruomenių vyskupai, valstybės vadovai ir Vatikanas parengia popiežiaus vizitą?

    Pirmiausia popiežius pasirenka šalį ir vizito laiką. Po to renka žinias apie tą šalį, jos politinę-socialinę aplinką. Paskui nustato tikslų metų laiką ir kelionės trukmę. Po to pasikviečia tos šalies vyskupų konferencijos atstovus, susipažįsta su numatomos kelionės programa ir vyskupų pasiūlymais dėl apaštalinio vizito eigos. Tada aš su savo bendradarbiais vykstu į tą šalį. Šio pirmo mūsų vizito tikslas — parengti smulkią, konkrečiai įgyvendinamą apaštalinės kelionės programą. Paprastai vyskupai pageidauja daugiau nei Šventasis Tėvas gali padaryti per kelias vizito dienas. Todėl aš stengiuosi įtikinti vyskupus kai ką išbraukti iš jų siūlomos programos ir prašau nurodyti pačius svarbiausius programos punktus. Žodžiu, vedu lygiagrečias derybas su vietos vyskupų konferencija, Vatikano atstovu toje šalyje — apaštaliniu nuncijum ar pronuncijum — ir su vyriausybe dėl užnugario reikalų, transporto, saugumo, valstybės etiketo. Susitarus dėl visų šių reikalų, prasideda vizito parengiamieji darbai. Likus maždaug mėnesiui laiko iki popiežiaus vizito, aš dar sykį nuvykstu į tą šalį susipažinti su parengiamųjų darbų eiga ir paruošti smulkią vizito programą, įskaitant saugumą ir informaciją.

4. Kaip parengiamos Švento Tėvo kalbos?

    Nors kalbų parengimas ne mano kompetencija, bet galiu pasakyti, kad popiežius visuomet atsižvelgia į vietos vyskupų patarimus dėl temų, kurias reikėtų paliesti susitikimuose su įvairiomis tikinčiųjų grupėmis arba šv. Mišių metu. Popiežius nori, kad vietos krikščioniškųjų bendruomenių vadovai jį supažindintų su svarbiausiomis krašto problemomis, kad savo kalbose galėtų tas problemas išryškinti. Kartais Šventasis Tėvas pasikviečia vietos vyskupą ir su juo apsvarsto argumentus, kuriuos galvoja paliesti apaštalinio vizito metu. Prieš kelionę į tam tikrą šalį popiežius visada iškviečia su “ad limina” vizitu vietos vyskupus. Taigi gauna informacijos ne tiktai iš Vatikano atstovo tame krašte, bet ir iš vietos vyskupų. Tai ir yra svarbiausieji Švento Tėvo kalbų šaltiniai.

5. Kas lydi Šventąjį Tėvą?

    Ji lydi apie 30 žmonių. Palydą sudaro: Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Casaroli (kartais popiežių lydi net du kardinolai. Pavyzdžiui, kai popiežius lankė vadinamus misiinius kraštus, priklausančius “Fidei” propagandos kongregacijai, jį lydėjo Tautų evangelizacijos kongregacijos prefektas kardinolas Tomco), kardinolo pagalbininkas monsinjoras Gianbattista Re, popiežiaus rūmų prefektas monsinjoras Monduzzi, keli Vatikano valstybės sekretoriato tarnautojai, mokantys popiežiaus lankomų kraštų kalbas. Šventąjį Tėvą dar lydi Vatikano radijo atstovai, aš su savo bendradarbiais, Vatikano spaudos skyriaus direktorius d. Novaro, Apaštalų Sosto dienraščio “L’Osservatore Romano” atstovas,

    Vatikano sveikatos apsaugos tarnybos vyriausiasis gydytojas Buzonetti, popiežiaus kelneris Angelo Gughel, penki Vatikano apsaugos korpuso tarnautojai (šį korpusą sudaro Italijoje gimę asmenys, kurie tarnybos metu tampa Vatikano piliečiais) ir du šveicarų gvardiečiai. Be to, į kelionę vyksta oficialus popiežiaus fotografas — Vatikano dienraščio “L’Osservatore Romano” fotografas Artūro Mari ir du Vatikano televizijos centro atstovai.

6.    Kaip sudaroma Šventojo Tėvo vizito programa ir taip tiksliai nustatoma kelionės seka, atvykimo į tą ar kitą vietą laikas?

    Programa, kaip minėjau, sudaroma per pirmąjį mano vizitą krašte, kurį ketina aplankyti popiežius. Pirmiausia aš aptariu kelionės programą su popiežiaus vizitą rengiančio bažnytinio ir vyriausybinio komiteto nariais. Po to drauge su tų komitetų atstovais apžiūriu tas vietas, kurias lankys popiežius. Tokiu būdu susidarau aiškų vaizdą apie nuotolius, nustatau, kiek reikės laiko kelionei iš vienos vietos į kitą, numatau tinkamiausią susisiekimo priemonę (automobiliu, sraigtasparniu ar lėktuvu). Taip ir sudaroma tiksli popiežiaus kelionės programa.

7.    Kas padengia kelionės išlaidas?

    Vietos Bažnyčia padengia išlaidas, susijusias su dvasiniu pasirengimu apaštaliniam vizitui. Parengia ir išspausdina visų numatytų iškilmių, šv. Mišių aprašymus, brošiūras; pastato pakylas, ant kurių popiežius atnašaus Mišias. Bet neturtingose Trečiojo pasaulio šalyse vietinė Bažnyčia gauna didelę finansinę paramą iš Tautų evangelizacijos kongregacijos, iš Vokietijos arba JAV episkopatų. Krašto vyriausybė padengia išlaidas, susijusias su viešosios tvarkos, saugumo užtikrinimu ir transportu. Aišku, kad popiežiaus vizito metu krašto vadovybė turi daugiau išlaidų, nes tenka koncentruoti apsaugos pajėgas. Viešosios tvarkos saugotojai turi dirbti antvalandžius ir už tai jiems turi būti sumokėta. Neretai pasitaiko, kad krašto vadovybė mums pateikia išlaidų už popiežiaus apsaugą sąskaitą. Taip, žinoma, neturėtų būti, nes viešosios tvarkos tarnybų darbas yra nuolatinis ir už jį atlyginama pagal šalyje galiojančią darbo užmokesčio tvarką.

8.    Kaip Šventasis Tėvas apsaugomas nuo galimų pasikėsinimų?

    Aš esu atsakingas už popiežiaus saugumą, todėl neturėčiau atsakinėti į šį klausimą. Galiu pasakyti, kad daroma visa, kas įmanoma, stengiamasi užtikrinti popiežiaus saugumą ir tuo pačiu nevaržyti jo judėjimo tarp žmonių, su kuriais Šventasis Tėvas mielai šneka. Per paradą popiežius pravažiuoja pro žmonių minią specialiu automobiliu, apgaubtu neprašaunamais stiklais. Tai ne Vatikano užsakymu, o kai kurių šalių vyriausybių arba vietos Bažnyčios iniciatyva pagaminti automobiliai. Kelios valstybės po popiežiaus apsilankymo tuos automobilius padovanojo Vatikanui. Jie naudojami popiežiaus apsaugai tose valstybėse, kurios negali jų pasigaminti.

9.    Kokį vaidmenį atlieka Vatikano radijas popiežiaus apaštalinių kelionių metu?

    Vatikano radijas supažindina klausytojus su popiežiaus apaštalinės kelionės eiga, jo pasakytų kalbų turiniu. Deja, nėra galimybės į tas keliones pasiųsti kiekvienos Vatikano radijo programos korespondentą. Jeigu popiežius vyksta, pavyzdžiui, į Lotynų Ameriką, tai Vatikano radijas apie vizito eigą išsamiai painformuoja Šiaurės Amerikos, Europos, Afrikos ir Azijos šalių klausytojus. Be to, Vatikano radijas užtikrina ryšį tarp to krašto, kuriame randasi popiežius, ir Vatikano. Taigi Vatikano radijo paskirtis — ne tiktai socialinė komunikacija, bet ir ryšių palaikymas tarp centrinės valdžios, Bažnyčios ir popiežiaus, kai jis laikinai išvyksta iš Romos.