Šių metų “Laiškų lietuviams” tradicinė šventė buvo balandžio mėn. 14 dieną. Iškilmės prasidėjo Mišiomis, kurias laikė ir pamokslą pasakė kun. Leonas Zaremba, S.J. Per Mišias giedojo Lietuvos operos solistė Gražina Apanavičiūtė. Violončele jai pritarė Marius Gražulis, o vargonais — Manigirdas Motekaitis.

     Tuoj po pamaldų prasidėjo oficialioji dalis Jaunimo centro didžiojoje salėje, kuri buvo pilna svečių. Programos vadovė Rita Likanderytė, pasveikinusi visus susirinkusius, pakvietė į sceną redaktorių, kuris painformavo apie šių metų konkursą. Šis konkursas buvo šiek tiek kitoks negu pirmiau buvusieji, nes jame nedalyvavo jaunimas — buvo atsiųstas tik vienas jaunimo rašinys. Pirmiau daugiausia premijų laimėdavo čikagiečiai, o šiais metais konkurse nedalyvavo nė vienas! Suaugusiųjų konkurse buvo 10 dalyvių: penki vyrai ir penkios moterys. Trys buvo iš Lietuvos. Iš Lietuvos būtų buvę, be abejo, ir daugiau dalyvių, bet kaip tik tuo metu, kai reikėjo siųsti straipsnius, buvo sustabdytas susisiekimas paštu. Du rašiniai atėjo pavėlavę pusantro mėnesio. Žinoma, jie nebuvo nei premijuojami, nei įtraukiami į konkursą, kuris jau buvo pasibaigęs ir premijos paskirtos.

Redaktorius įteikia premijas dr. Romualdui ir Gražinai Kriaučiūnams.   J. Kuprio nuotr.

     Konkurso vertinimo komisijos sekretorė sės. Ona Mikailaitė perskaitė protokolą, iš kurio sužinojome laimėtojus: I premija (200 dol.) — Dalia Staniškienė, iš Clevelando, II (150 dol.) — Vygantas Čaplikas, profesorius iš Vilniaus, III (100 dol.) — dr. Romualdas Kriaučiūnas, iš Lansing, Mich., IV (75 dol.) — Nina Gailiūnienė, iš Floridos, dvi penktos premijos (po 50 dol.) — Gražina Kriaučiūnienė, iš Lansing, Mich., ir Marija Kazakevičienė, iš Lietuvos. Negavusiems premijų buvo nusiųsta po 25 dol. už dalyvavimą konkurse.

Laureatams premijos buvo išsiųstos paštu, bet dr. R. Kriaučiūnas ir jo žmona Gražina atvyko patys atsiimti premijų, kurias įteikė redaktorius, prieš tai dar gavęs 1000 dol. auką iš Lietuvių Fondo. Liet. Fondui redakcija yra labai dėkinga. Už aukotojų pinigus mes galime siuntinėti “Laiškus lietuviams” į Lietuvą. Fondo auką įteikė vicepirmininkas Vaclovas Momkus. Laureatų vardu žodį tarė dr. R. Kriaučiūnas, taip pat buvo perskaitytas padėkos ir sveikinimo laiškas, gautas iš I premijos laureatės Dalios Staniškienės. Mecenatų vardu kalbėjo prel. Juozas Prunskis. Pagaliau šias premijų įteikimo apeigas užbaigė nuoširdžiu žodžiu Lietuvos generalinis konsulas Vaclovas Kleiza.

Meninę vakaro programą atliko violončelistas Marius Gražulis ir jo simpatiška žmona, pianistė, dainininkė ir kompozitorė.

Po meninės programos, kun. Kęstučiui Trimakui sukalbėjus maldą, buvo labai šauni vakarienė, paruošta Birutės Jodvalienės (Racine Bakery). Visi ją labai gyrė ir sakė, kad tokios vakarienės lietuvių renginiuose Čikagoje dar nėra buvę.

“Laiškų lietuviams“ redakcija, administracija ir leidėjai labai nuoširdžiai dėkoj i visiems kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šios šventės surengimo ir pasisekimo.