religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 /RUGSĖJIS — SEPTEMBER / VOL. XLII, NO. 8

UŽDEGTI PASAULĮ KRISTAUS MEILE

253

 Kun. J. Lauriūnas, S.J.

JĖZUS ORGANIZUOJA SAVO SEKĖJUS

260

 Wilhelm Schmidt

JIS MUS IŠSIRINKO

263

 Chiara Lubich

MOTIEJUS KAZIMIERAS SARBIEVIJUS...

265

 Eugenija Ulčinaitė

EILĖRAŠTIS

268

 Motiejus Kazimieras Sarbievijus

ĮTAMPOS ŠEIMOJE IR VISUOMENĖJE

269

 Romualdas Kriaučiūnas

BAŽNYČIOS MOKSLAS
APIE SANTUOKĄ IR ŠEIMĄ

271

 Kun. J. Lauriūnas, S.J.

PROF. JONUI KUBILIUI 70 METŲ

274

 Stasys Vaitekūnas

TĖVYNĖJE

277

 Gediminas Vakaris

NĖRA LAIMĖS

282

 Vytautas Mačernis

KALBA

283

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

284

 Red.

ŠYPSULIAI

285

 Red.

TRUMPAI

287

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas J. Grikienio nuotraukomis apie M.K. Sarbievijų. Viršelio piešinys — dail. Rasos Arbaitės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apipavidalinimas Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes toLaiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.