Skaitytojų aukos “Laiškams Lietuviams”

      I. Kaniausis (Chicago) — 10 dol., J. Puplesis (Chicago) — 8 dol., V. Elvikytė (Chicago) — 5 dol., kun. P. Sabulis (Hartford) — 4 dol., J. Adomaitis (Anglija) — 3,50 dol.

Po 3 dol.:A. Skarulis (Brooklyn), R. Minelga (Chicago), J. Akelaitis (Chicago), kun. J. Karalevičius (Bayonne), J. Gaudzė (Montreal), V. Stanulis (Chicago), V. Daruškevičius (Chicago), J. Šumakeris (Cicero), P. Grigaliūnas (Chicago), A. Davis (Chicago), J. Klimas (East Chicago), A. Šakalys (Chicago), A. Kerelis (Chicago).

      Po 2 dol.: R. Butauskas (Torrington), J. Juozaitis (Hamilton), J. Černiavičius (Cicero), J. Miliauskienė (Chicago), V. Šateikis (St. Benedict), L. Pagožinskas (Anglija), P. Banga (Detroit).

      Po 1 dol.: O. Algminienė (Chicago), M. Kasakaitis (Chicago), M. Dagis (Chicago), P. Deltuva (Rockford), J. Jagela (Chicago), E. Tamošiūnas (Chicago), S. Vaitkienė (Brockton), A. Leščinskienė (Detroit), N. Mardosas (Lisle), J. W. Karalius (Chicago), D. Barauskaitė (Chicago), R. Širmulytė (Chicago), O. Grigaliūnienė (S. Boston), S. Urbonavičienė (Cleveland), P. Steponaitis (Tariffville), M. Puidokas (Tariffville), S. Rumša (Waukegan), D. Kučinskas (Chicago), T. Kardelis (Leduc), P. Liauba (S. Boston), V. Levanas (Waterbury), V. Bajelis (Waterbury), P. Rauskinas (Chicago), V. Kreznor (Brooklyn), O. Damijonas (Omaha), P. Gylys (Chicago), I. Shwedas (Calumet City), K. Rusinas (Toronto), H. Savickas (Grand Rapids), V. Morkūnas (Chicago), kun. J. Buikus (Girardville), G. Urba (Scranton), M. Škėmaitė (Rockford), S. Bražionienė (Chicago), M. Petraitytė (Chicago), K. Mačiulis (Rochester), B. Grušaitis (Waterbury), K. Gavėnienė (Chicago), B. Dičpinigaitytė (Chicago), K. Valiukaitienė (Chicago), S. Terebaitė (Worcester), J. Gudaitytė (Chicago), M. Januševičaitė (St. Catharines), E. Žygas (Chicago), P. Burneikis (Chicago).

      Visiems gerb. Skaitytojams, kurie aukojo "Laiškams Lietuviams" paremti arba tremtiniams Vokietijoje, labai nuoširdžiai dėkojame. 

      T. J. Bružikas visiems Urugvajaus bažnyčios statybai aukojusiems nuoširdžiai dėkoja. Bažnyčia jau auga, ir tikimasi, kad iki rugsėjo 8 d. bus baigta, bet lėšų dar trūksta. Pastačius bažnyčią, reikės rūpintis mokykla ir senelių prieglauda, nes yra daug vargšų, neturinčių kur prisiglausti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Leonardas Žitkevičius. SAULUTĖ DEBESĖLIUOS, čiai vaikams. Jaunimo literatūros 1953 m. premijuota knygelė. Gražiai iliustruota J. Pilipausko. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1953 m., 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, 111. Apie 50 eilėraščių, 64 psl., kaina $ 1,50.

      Juozas Budzeika, MIC. MARIJOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE. 48 puslapių brošiūrėlė, išleista Marianapolyje.

      LITERATŪROS LANKAI, nr. 3. Neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žurnalas, leidžiamas Argentinoje. Yra gražių ne tik lietuvių autorių kūrinių, bet nemaža ir svetimos literatūros vertimų.

      “L. L.” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUDINGAS KNYGAS:

      DIEVAS IR ŽMOGUS. Katalikų tikėjimo tiesos, dorovės reikalavimai ir sielai pašvęsti priemonės. Virš 500 psl., kaina $ 5 (kietais viršeliais — $ 6,50).

      TU IR JI. Jėzuito Hardy Schilgen įdomi knyga jaunimui. Skirta ypač berniukams, bet labai naudinga ir mergaitėms. Kaina $ 2.

      KAS ŽIŪRI IR NEMATO. V. Gutausko, S. J. knygelė, įdomiai sprendžianti kai kuriuos labai aktualius mūsų tikėjimo klausimus. Kaina $ 1.