Garsioji italų kino žvaigždė Silvana Mangano, kurios puikia vaidyba publika neseniai gėrėjosi filmuose “Bitter Rice”, “Anna”, “Lure of the Sila”, atrodo, yra laimingesnė savo naujose motinos pareigose. Ji yra ištekėjusi už turtingo filmų gamintojo ir augina dvi dukreles. Vyras, be abejo, tinkamai įvertina jos artistinius gabumus, bet verčiau nori ją matyti ne kino ekrane, o prie savo vaikučių lopšio.

      Duodame trumpas recenzijas kelių senesnių filmų, kurie tačiau dar yra rodomi kai kuriuose miestuose.

      SEA AROUND US Spalvuotas filmas, fotografuotas jūros dugne. Nepaprastai gražiai ir įdomiai parodyta jūros gyvulija ir augalija, kuri labai retai kam pasitaiko matyti. Tikra spalvų ir judesių simfonija. Verta pamatyti ir suaugusiems ir vaikams.

      ROMAN HOLIDAY Labai mielas, švelnus, gražiai suvaidintas filmas. Puiki fotografija, Romos vaizdai. Turinys: jauna karalaitė. ištrūkusi nuo pareigų, persirengia paprasta mergaite ir vaikštinėja po Romą, kur sutinka meilę ir nuotykius. Tema: meilės ir pareigos susikirtimas. Labai geri artistai. Filmas palieka tikrai malonaus ir gaivinančio įspūdžio. Patiks suaugusiems ir vaikams.

      SCANDAL AT SCOURIE Spalvuotas filmas, geri artistai. Turinys: Sudega katalikių vienuolių išlaikoma našlaičių prieglauda, ir našlaičiai atiduodami tiems, kurie jų nori. Maža našlaitėlė susitinka jauną ponią, kuri ją nori auginti. Nors vyras ir nesutinka, bet gudrumu ponia našlaitę pasiima ir vyrą šiek tiek perkalba. Kadangi mergaitė katalikė, o naujieji tėvai protestantai, susidaro tėvams įvairių sunkumų. Tėvas apkaltinamas, paėmęs auginti katalikę mergaitę, kad per rinkimus galėtų sumedžioti katalikų balsus (veiksmas vyksta Kanadoje, prancūzų apgyventoje dalyje). Įvairūs nuotykiai: gaisras, pabėgimas. Pagaliau: lauktina pabaiga. Filmas kiek sentimentalus, bet patiks motinoms ir tėvams. Vaikams taip pat tinkamas. Katalikybė vaizduojama simpatiškai.

GENTLEMEN PREFER BLONDES

      Spalvuotas filmas su išgarsintomis gražuolėmis Jane Russell ir Marilyn Monroe. Filmas išreklamuotas ir išgarsintas be saiko. Turinys: viena mergaitė nori meilės, kad ir be turtų, antra nori tik turtų, už kuriuos pasiryžusi paaukoti viską. Abidvi gauna, ko geidžia. Gražios panelės, gražios suknelėstai geriausia, ką galima pasakyti apie šį filmą. Turinys tuščias ir nuobodus. Kadangi filmo idėja yra neetiškaturtas aukščiau už viskąfilmas yra žalingas jaunimui. Nežiūrint kai kurių pasenusių juokų ir vieno kito įdomesnio pasakymo, filmas yra tiek neįdomus ir tuščias, kad reikia visą laiką tik žiovauti ir snausti. Geriausias pavyzdys, kaip baisiai neteisingai ir perdėtai yra kai kurie filmai išreklamuojami. Nepatartina žiūrėti nė vienam.

NAUJOS KNYGOS

      Venancijus Ališas. Cascata Cris-talina. Ketvirtoji lyrikos knyga. Iliustravo V. Stančikaitė. Išleido "Bendrija" Vokietijoje, 1953 m. Kaina nepažymėta. Knygos pajamas autorius skiria Vasario 16 Gimnazijai.

      156 puslapių knygoje yra 44 eilėraščiai, kurių temos labai įvairios: paliktųjų namų prisiminimai ir ilgesys, tremtinio dalia, žmogaus sielos ir būties paslaptys, žmogus ir gamta, sielos džiaugsmai, troškimai ir ilgesiai. Eilėraščiuose matyti autoriaus poetiška siela ir jautrumas, pamatąs prasmę bei grožį tiek dideliuose tiek mažuose dalykuose. Jo eilėraščiai švelnūs, malonūs, persunkti galvojimu ir įsijautimu. Įdomūs ir įvairūs rimai bei temų pasirinkimas jo poeziją padaro mielą ir patrauklią. Gražiai išlyginti rimai ir dainuojantis ritmas verčia skaitytoją skaityti ir gėrėtis.

      Tik, gal būt, nereikėjo maišyti su proza. Prie eilėraščių pridėtas ir "Laiškų" skyrius. Nors "Laiškų" tema ir mintys pagirtinos, bet vis dėlto jie yra lyg disonansas tarp švelnios poezijos. Išskyrus paskutinį "Laiškų" skyrių, "Cascata Cristalina" yra lyrikos rinkinys, kurį su dideliu džiaugsmu skaitys kiekvienas poezijos mėgėjas, visados, kaip kristalinėj versmėj, rasdamas gaivumo.

      Kazimieras Barėnas. Giedra visad grįžta. Novelės. Išleido "Tremtis" Vokietijoje, 1953. Kaina nepažymėta. 215 puslapių knygoje randame aštuonias noveles. Psichologiškai įdomi ir savotiška yra "Pusbernis ir pusmergė", kur parodoma labai pavydi ir įtaringa žmona. Pašaipos ir humoro autorius parodo novelėse: "Keliukas", "Balandžiai", "Duobė". Lyriškai graudžiai aprašinėja gimtuosius namus ir su meile atvaizduoja dviejų motinų portretus "Veiduose už lango" ir "Medyje". Ne taip gerai autoriui pavyko "Mano dėdė Vaitiekus” ir "Teta Karolina". Nežiūrint kai kurių trūkumų, knygą kiekvienas skaitys lengvai ir su malonumu. Autorius yra geras psichologas, gerai vaizduojąs žmones su jų savotiškumais ir sumaniai pinąs veiksmą bei in-trygą.    Sofija Tomarienė