T U R I N Y S
 
 
Viršelyje: Šv. Kazimieras (V. K. Jonyno)
 
"L. L." Administracijoje galima gauti gražiai įrištų "Laiškų Lietuviams" komplektų:
 
1950-51 m. (dviejų metų vienoje knygoje) — $4,
1952    m. — $3,
1953    m. — $4.
 
    1953 m. turime komplektų įrištų su viršeliais ir be viršelių, kaina ta pati. Kas norėtų šiuos komplektus įsigyti, prašome tuoj rašyti, nes greitai gali jų nelikti.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Nearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinj. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
 
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.       Viršelis J. Pilipausko, vinjetės V. Vijeikio