“Laiškams Lietuviams” paaukavo:

      M. Pajaujūtė (So. Boston) — $5, J. Ziblis (Chicago) — $5, K. Nemajūnienė (Chicago) — $5, M. Švedas (Cicero) — $4, O. Simonaitis (Cicero) — $3, G. Kažemėkienė (Hamilton) — $3, J. Čėsna (Chicago) — $3, A. Kudukis (Cicero)— $3, Kun. A. Rubšys (El Cajon) — $3, K. Krenčius (Chicago) — $3, J. Cibauskas (Chicago) — $3, Kun. V. Zakarevičius (Wakita) — $3.

      Po 2 dol.: O. Šimaitis (Oak Lawn), Br. Malinauskienė (Chicago), K. Gapu-tis (Toronto), St. Kalvaitis (East Chicago), P. Čižauskas (Chicago), M. Juodis (Hamilton).

      Po 2 svaru: S. Klemenis, V. Masaitis, F. Gužas, E. Laurinaitienė (visi iš Australijos).

      Po 1 dol.: O. Pežienė, M. Petraitytė, E. Žygas, M. Žvinakienė, J. Jacikas, J. Verksnys, S. Kuršius, G. Miglinas, J. Jankauskas, A. Bendoraitis, J. Senkus, J. Gaigalas, J. Telsinskas, J. Bukaveckas, A. Žigaitis, P. Grumuldis (visi iš Chicago), A. Balys (Grand Rapids), J. Kalainis (St. Catherines), T. Sereikienė (Hartford), S. Stašaitienė (Brockton), J. Ugenas (Pontiac), J. Bujauskas (Detroit), Kun. K. Steponavičius (Burbank), Kun. A. Račkauskas (Brooklyn), J. Narkevičius (Cambridge), B. Petrauskienė (Phila.), S. Riškus (Hinsdale), S. Valienė (Omaha), A. Smolinskas (Cicero), V. Šalčiūnas (Phila.), R. Ingelevičiūtė (Brooklyn), V. Sniolis (Cleveland), E. Hartvigas (Amsterdam), J. Kliorienė (Cleveland), P. Zigmantas (Cleveland), L. Klevas (Hamilton), A. Vailokaitis (Seattle), J. Kudirka (Baltimore), V. Lavinskienė (Cicero), B. Empakerytė (New Britain), A. Astašaitis (Detroit), J. Pumeris (Worcester), A. Aleliunas (Canada),

S. Budrys (Racine), A. Matulionis (Plattsburg), A. Yusinas (Hartford), L. Matu-kienė (Woodstok), G. Bauža (Kenosha), S. Kesgaila (Montreal), S. Dabkus (Toronto), M. Kapočius (So. Boston), J. Vadopalas (Cicero), J. Kizlauskas (Cicero), O. Bačinskienė (So. Boston), A. Paulavičius (Cicero), R. Kutka (Brazilija).

      Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI!

      Dienraštis "Draugas", švęsdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Čikagoje, nori naujiems skaitytojams padaryti auką — siuntinėti dienraštį mėnesį laiko nemokamai visiems, kurie tik atsiųs adresą. Jeigu jūs "Draugą" jau skaitote, atsiųskite adresus savo pažįstamų, kurie dar jo neskaito, ir jie visą mėnesį gaus dienraštį be jokio įsipareigojimo. Adresas: Draugas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, I11.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" 5541S. Paulina St. Chicago 36, Illinois

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Antanas Maceina. SAULĖS GIESMĖ, šventasis Pranciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys. Veikalas, laimėjęs 1952 m. "Aidų" mokslo premiją. Viršelis T. Valiaus. Išleido prel. Pr. M. Juras 1954 m. Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne, N. Y. Kieti viršeliai, 454 psl., kaina nepažymėta.

      Juozas Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Istorijos apysaka iš Vytauto Didžiojo laikų. Išleido ir spaudė Nidos spaustuvė 1954 m., 3 Southern Row, London, W. 10, Anglija. 128 psl., kaina $1.

      Stasius Būdavas. UŽDRAUSTAS STEBUKLAS. Romanas, 248 psl., kaina $2,60. Viršelis Alb. Bielskio. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

      Gabija Nr. 5, neperiodinis literatūros žurnalas, red. Stp. Zobarskas. 88 psl., kaina $1. Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

      Liudas Zeikus. LAIPTAI Į TOLUMAS. Romanas. Virš, A. Galdiko. "Draugo" spaustuvė, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, 111. 242 psl., kaina $2,50.

      ŠĖTONAS GRASINA PASAULIUI. Sulietuvino J. Dagelis. Aprašomas šiurpus velnio apsėdimas JAV 1928 m. Išleido kun. A. Sabas. 54 psl., kaina 50 centų. Adr.: Rev. A. Sabas, 68, Joseph St., Ont., Canada.

      KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Biuletenis, 1954 m. nr. 1-2.