ISTORINĖS MEDŽIAGOS RINKIMO SEPTYNERIŲ METŲ DARBO VAISIAI

      Kai 1946 metais buvo pradėtas istorinės medžiagos rinkimo darbas, tai pirmasis dalykas buvo gautas tų pačių metų paskutinę dieną. Taigi, 1953 m. gruodžio mėn. 31 d. suėjo septyneri metai, kai pluoštas po pluošto, siuntinys po siuntinio augina Pasaulio Lietuvių Archyvą. Per tą laiką gauta: 133,873 lapai archyvinės medžiagos (mokyklų ir organizacijų protokolai, istorijos ir kronikos, mokslo dokumentų dublikatai ir kt.); 1,313 knygų, 12,382 egz. periodikos; 2,761 kitų dalykų (vėliavų, antspaudų ir štampų, žemėlapių, medalių, ženklelių, plokštelių, paveikslų, fotografijų, šarfų ir kt.). Viso 150,329 dalykai. Turima istorinė medžiaga jau netelpa dvylikoje spintų ir dviejose didelėse dėžėse. Kad būtų aišku, kaip Pasaulio Lietuvių Archyvas auga, užtenka pažymėti, kad per 1953 metus archyvo tūris paaugo penkiomis spintomis ir dviejomis didelėmis dėžėmis. Ateity medžiagos plaukimas dar labiau padidės, nes beveik visuose lietuvių gyvenamuose kraštuose veikia PLA įgaliotiniai, kurie talkininkų pagalba pasieks ne tik organizuotus vienetus, bet ir pavienius tautiečius.

      Archyvinę, bibliografinę ir muziejinę medžiagą prašome siųsti šiuo adresu:

Pasaulio Lietuvių Archyvas,

2601 W. Marquette Rd„

Chicago 29, Illinois, U.S.A.

Vincentas Liulevičius, PLA Direktorius

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" 5541 S. Paulina St. Chicago 36, Illinois

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Kun. Pranas Gavėnas, S. D. B. JAUNOJO GALIŪNO KELIU. Pal. Domininko Savio gyvenimo bruožai. Išleista ir spausdinta Italijoje 1952 m. Dekoracijos ir meninė priežiūra V. Aleksandravičiaus, S. D. B. 160 psl., kieti viršeliai.

      A. Rinkūnas. KREGŽDUTĖ. II dalis. Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas. Vadovėlis gausiai iliustruotas T. Valiaus piešiniais ir Lietuvos vaizdais ir specialiai parengtas pagal naujausias JAV ir Kanados liet. mokyklų programas. 184 psl., kaina $2.75. Vadovėlis taikomas lietuvių mokykloms, tinka kaip skaitymų knyga aukštesniems pradžios mokyklos skyriams. Užsisakyti galima šiuo adresu: K. Mockus, 649 E. Fourth St., So. Boston, Mass.

      Paulius Jurkus. PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Pasakojimai. Išleido Liet. Knygos Klubas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. Iliustracijos R. Viesulo. 175 psl., kaina $2.50.

      Alfonsas Nyka-Niliūnas. ORFĖJAUS MEDIS. Eilėraščiai, laimėję "Aidų" literatūros premiją. Viršelis ir vinjetės Kazio Janulio. Išleido Vytautas Saulius. Antroji laida. 128 psl., kaina $3.