HEIDI

      Labai gražus filmas jaunimui, bet taip pat ir suaugusiems. Vaizduojamas mažos mergaitės gyvenimas Alpių kalnuose. Nors kalnų gyvenimas atrodo gana nuobodus, bet Heidi neturi kada nuobodžiauti. Kalnų didumas, gėlių gausumas ją pilnai patenkina.

      Filme parodoma, kaip teta apgaulingu būdu išveža Heidi į Frankfurtą ir ten pristato ją turtingai šeimai draugauti su jų sergančia dukrele Klara. Labai gražiai atvaizduojamos mergaitės pastangos ir ilgesys pamatyti kalnus. Savo švelnumu ir paprastumu ji visus patraukia,o savo pasakojimais ir dainomis ji visiems atvaizduoja kalnų grožį. Jos draugystėje ir Klara pasveiksta. Ji nori kartu su Heidi vykti į Alpes ir ten pagyventi. Bet dabar suserga Heidi. Ji naktimis sapnuoja kalnus ir net per miegą vaikščioja. Daktarui patarus, ji išleidžiama atgal į Alpes, kur toliau tęsia savo gyvenimą su seneliu. Filmuota Šveicarijoje, todėl patiekti labai gražūs ir natūralūs Alpių vaizdai. Pagrindinę rolę vaidina aštuonių metų šveicarietė Elsbeth Sigmund.

RIVER OF NO RETURN

      Lengvo turinio filmas, pilnas meilės ir kelionės nuotykių. Pagrindiniai artistai yra Marilyn Monroe ir Robert Mitchum. Gangsteris su meiluže užkliūva į ramaus ūkininko sodybą. Jis pavagia vienintelį ūkininko arklį ir šautuvą, palieka savo meilužę ir pabėga. Ūkininkas, jo sūnus ir pasilikusi mergaitė, norėdami pabėgti nuo pradėjusių karą indėnų, plaukia upe, kurią indėnai vadino "River of no Return". Nors pradžioje jiems buvo maža vilties pasiekti tikslą, bet vis dėlto pasiseka. Gražiai parodyta jų kelionė su įdomiais nuotykiais ir puikiais vaizdais. Užbaiga laiminga. Gangsteris nušaunamas, o jau kelionėje prasidėjusi meilė juos sugrąžina atgal. Nors Marilyn Monroe atlieka geros mergaitės vaidmenį, bet pasitaiko scenų, kurias tik Marilyn ir gali užpildyti.

CARNIVAL STORY

      Filmas gražus ir vertas suaugusiems pamatyti. Filmuota Vokietijoje. Pagrindiniai artistai: Anne Baxter ir Steve Cochran. Temaamerikiečių cirkas Vokietijoje. Atvaizduojamas vokietaitės, patekusios į amerikiečių cirką, gyvenimas. Pradžioje ji plauna lėkštes, bet paskui išmoksta akrobatikos ir labai išgarsėja. Įvelti įvairūs žmonių tipai ir parodomos mergaitės pastangos surasti tiesų kelią gyvenime ir meilėje. Viskas vyksta labai realiai ir po smarkių įtempimų tiesa laimi.

DANGEROUS MISSION

      Amerikoje mėgiamas kriminalinio tipo filmas. Piper Laurie, vaidinanti jauną restorano kasininkę, netikėtai pamato žmogžudystę. Ji pabėga ir pasislepia, bet žmogžudys, bijodamas, kad mergaitė gali prieš jį liudyti, siunčia savo draugą žudiką, kad mergaitę surastų ir nužudytų. Čia ryškiai parodoma banditų žiauri galvosena: nužudei vieną, žudyk ir toliau, kad tik išsisuktum. Vyrauja vien pinigas: nei širdies, nei jokio žmoniškumo.

      Spalvotas filmas, fotografuotas National Park distrikte. Vaizdai labai gražūs. Artistų vaidyba gera, vedamoji mintis pamokanti: nekask kitam duobės, nes pats įpulsi. Taip ir žudikas įkrinta į kalnų prarają ir žūsta, o mergaitę išgelbsti policijos agentas (Victor Mature).

EXECUTIVE SUITE

      Nors filmas nespalvotas ir nėra gražių vaizdų, nors visas veiksmas sutrauktas į kelias trumpas kasdieninio gyvenimo scenas, vis dėlto reikia pasakyti, kad tai yra vienas geriausių šiuo metu einanačių filmų. Jo vertę sudaro labai geri artistai: Barbara Stanwyck, Shelley Winters, June Allyson, William Holden, Frederic March, Walter Pigeon, Paul Douglas. Visų vaidyba puiki. Atrodo, lyg pats tame filme dalyvautum. Turinys gana įdomus ir pamokantis, bet drauge labai sunkus ir reikalaująs nervų įtempimo.

      Mirus kompanijos prezidentui, kyla smarkūs ginčai, kam atsisėsti į jo kėdę. Į jo vietą pretenduojąs vice Prezidentas ieško sau draugų suktu būdu. Jo pagrindinis tikslas yra pinigai, o kompanijos gerovė ir prekių vertė visai bereikšmiai dalykai. Tai mažas kasdieninis žmogelis, trokštąs garbės ir turto. Šie dalykai jam ir pastoja kelią. Negavus pakankamo balsų skaičiaus, rinkimai pradedami iš naujo. Čia iškyla jaunas architektas, kuris vienbalsiai išrenkamas į prezidentus, nes pasako gražią kalbą, kurioje pabrėžia, kad pinigai nėra viskas. Jis siūlo gaminti prekes, ant kurių nebūtų gėda uždėti savo vardo. Jo kalba taip visus paveikia, kad net ir konkurentas nedrįsta priešintis.

      Filmas yra naudingas pamatyti, nes parodo gyvenimo ir darbo reikšmę, iškelia idealą ir atskiria jį nuo pinigo. Pinigas tegali būti tik priemonė, bet jokiu būdu ne tikslas.

SHARK RIVER

      Filmui siužetas paimtas iš Civilinio Karo laikų. Vaizduojamas dviejų brolių gyvenimas. Vyresnysis pasitenkina skurdžiu gyvenimu, atsisakydamas geresnių rūbų ir dažnai net maisto, kad tik galėtų prikelti iš griuvėsių senus namus ir nualintą ūkį. Jis augina vaismedžius ir tvirtai tiki, kad sunkus darbas duos gerų vaisių. Jaunesnysis, nužudęs žmogų ir vejamas policijos, bėga į Kubą. Drauge ištempia ir brolį, kuris padeda jam pabėgti. Su jais keliauja jaunas kubietis. Jis užkrečia jaunesnįjį brolį turtų ir lengvo gyvenimo liga. Juos užpuola indėnai. Vargdami ir keikdamiesi, jie prisiglaudžia prie miškuose gyvenančių moterų, kurios su indėnais sugyvena ir net užsiima bizniu. Jaunesnysis brolis nušauna indėną. Jie vėl turi bėgti ir slėptis. Jaunesnysis miršta, o vyresnysis pasilieka ir įsimyli jį išgelbėjusią moterį.

      Filmas spalvotas, filmuotas Floridoje, įdomus džiunglių gamta ir miško gyventojais. Steve Cochran ir Carole Mathews, pagrindiniai artistai, gerai vaidina. Filmo mintistiesos laimėjimas. Trokštąs gero ir tiesos brolis laimėjo gyvenimą ir sukūrė šeimą, o žmogžudys rado užpelnytą bausmę. Jį pražudė pinigo ir lengvo gyvenimo troškimas.

R. irZ.

 


 

      Kai tu išvydai šį pasaulį — verkei, o kiti linksminosi. Gyvenk taip, kad, paliekant šį pasaulį, kiti verktų, o tu linksmintumeis.    Schiller