SAUSIS * 1S67 * JANUARY * Vol. XVIII Nr. 1

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius: Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Birutė Bulotaitė (techninė redaktorė), Gintarė Ivaškienė, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Vaclovas Kleiza, Gintautas Sabataitis, S. J., Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonai: RE 7-8100 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40?. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

GYVENIMUI TEKANT    * * *    2

KAIP PAVEIKĖ . . .?    Pasisakymai    6

AR DIEVAS YRA MIRĘS?    K. Trimakas, S. J.    8

JĖZUITŲ SUVAŽIAVIMAS    B. Markaitis, S. J.    14

EILERAŠČIAI    Sesuo M. Jurgita    18

DIDŽIOJI MEILĖ    A. Grauslys    20

TVOROS IR UŽTVAROS (ftgr.)    Alg. Kezys, S. J.    21

PER DAUG PARAKO?    K. Trimakas, S. J.    28

NAUJO POBŪDŽIO PARAPIJOS    A. L.    29

LIETUVIŲ REPREZENTACIJA    G. Sabataitis, S. J.    30

VISŲ ŽMONIŲ BROLIS    A. Grauslys    32

IŠKARPOS IŠ ANAPUS    M. Banėnas    35

KAM VAIKAMS DRAUGAI    G. Ivaškienė    36

PASENOLIAI; NAUJAGIMIAI    Paruošė G. I.    37

TAMSU, TYLU, RAMU    Gabrielė    38

SKAITYTOJO ŽODIS    40

“LAUMĖS JUOSTA” (rec.)    Alė Rūta    41

EKRANO MIRGESY    * * *    42

Tėvų Jėzuitų veikla ir pastangos yra skiriamos lietuviškosios išeivijos labui, pasirenkant darbus, kurie pabrėžia krikščioniškuosius principus ir sukuria galimybes kultūrinei ir tautinei kūrybai.“Laiškai Lietuviams” mums padeda patarnauti daugeliui tautiečių plačiame pasaulyje. Kad tą uždavinį sėkmingiau įvykdytų, mūsų žurnalas turi stiprėti, tapti vis turiningesniu ir patrauklesniu. Čia mums labai svarbi visų pagalba, nes spauda yra brangi, reikalaujanti kompetentingų žmonių ir gausių finansų. Riboti ištekliaididžiausia mūsų kliūtis. Jei “L.L." skaitytojai prisidėtų antra tiek, mes nesiskųstame nedatekliais. Atradę vieną naują skaitytoją ar padvigubinę įnašą prenumeratai, jie mus įgalintų plačiau paskleisti mūsų žurnalą Pietų Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje ir kitur. Dėkodami mūsų bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams, visiems geidžiame palaimos ir didžio gėrio.

Tėvas Bruno Markaitis, S. J., Lietuvių Jėzuitų Provincijos Vyresnysis