TURINYS
 
 
Viršelyje: G. Dore “Visuotinis tvanas”.
 
NAUJIENA JAUNIMUI
 
      Šiomis dienomis išeina iš spaudos seniai jaunimo laukta knygelė “Tu ir Ji”, kurioje kalbama apie jaunuolio santykius su mergaite. Ši knygelė bus labai naudinga ir įdomi ne tik berniukams, bet ir mergaitėms. Galite tuoj užsisakyti, rašydami “Laiškų Lietuviams” administracijai. Gražus dviejų spalvų viršelis, 212 psl., kaina du doleriai.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, I11. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, I11. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
Vinjetės Vl. Vijeikio  N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.