1959 M. GRUODŽIO MĖN. (DECEMBER) VOL. X. NO. 11

T U R I N Y S

Laikas skambina atsiskyrimo varpais — A. Grauslys 323

Krikščionija pasaulio teatre — A. Tamošaitis, S. J. 329

Kūrybos ir kūrėjo ženklai — B. Markaitis, S. J. 334

Naujosios santvarkos beieškant — P. Daugintis, S. J. 336

Kur dingo šeimos tėvas? — P. Alšėnas 339

Vaikas, auklėjimas ir Montessori — D. Petrutytė 341

Žvilgsnis į jaunimą Tėvynėje — E. Šulaitis 348

Iš filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J.   350

1959m. turinys .............. 351

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel, REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

A. Marčiulionis Pelikanas (gipsas)

 

KALĖDOS VISAM PASAULIUI YRA DŽIAUGSMO ŠVENTĖ, 

NES KIEKVIENAS GIMIMAS DŽIAUGSMĄ NEŠA.

TIKRASIS GYVENIMAS YRA DŽIAUGSMAS IR LAIMĖ.

KRISTUS GIMDAMAS ATNEŠĖ PASAULIUI GYVENIMĄ,

ATNEŠĖ DŽIAUGSMĄ, LAIMĘ, VILTĮ IR MEILĘ.

JIS ATĖJO Į TIKRO GYVENIMO IŠTROŠKUSIĄ ŽEMĘ,

ATSKRIDO, LYG TAS LEGENDARINIS PELIKANAS,

KURS MAITINA VAIKUS SAVO KRŪTINĖS KRAUJU.

ŽMOGUS GYVENO ALKANAS, IŠTROŠKĘS IR LIŪDNAS,

JO GYVENIMAS GAL BUVO PANAŠESNIS Į MIRTĮ,

NES ILGUS AMŽIUS GYVENO ATSISKYRĘS NUO DIEVO.

KALĖDOS YRA PIRMASIS JO SUSITIKIMAS SU DIEVU.

TAI YRA TIKROJO GYVENIMO SENIAI LAUKTA PRADŽIA.

LINKIME MIELIESIEMS SKAITYTOJAMS IR BIČIULIAMS,

KAD KALĖDŲ DŽIAUGSMAS JIEMS TĘSTŲSI VISUS METUS,

KAD SUSITIKIMAS SU DIEVU BŪTŲ BE ATSISKYRIMO.