Vol. XIX Nr. 6.    BIRŽELIS-JUNE   LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI

50-TA VASARIO 16 PAVAKARĖ A. Baranauskas    211

STEBINT IR SVARSTANT * * *    222

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ ATEITIS Pr. Garšva, M.I.C.    224

KRIKŠČ. MEILĖ — TIKĖJIMO MOTINA A. Grauslys    227

SKONIS IR SAIKAS MŪSŲ LAIKYSENOJE St. Yla    232

KAI KANKLES TIK BANDAI TU... (eil.) G. Tulauskaitė    234

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — IV M. Krupavičius    236

JAUNYSTĖ: Jaunimas ir religija I. Kairytė, I. Laisvėnaitė, kt. diskusijų dalyviai    238

AKIRAČIAI: Kavanaugh — Bažnyčios kritikas J. Kubilius, S. J.    245

Lietuviai Detroito sinode — I Vyt. Kutkus    248

Premijuoto straipsnio idėjas “vėtant” J. Sadūnas, I. Petrauskas, R. Bartuškienė, K. Brž., N. Gailiūnienė    251

ŠEIMA: Skaitmenų kalba Paruošė G. Valiulienė    257

SPAUDOJ    258

ANAPUS Paruošė M. Banėnas    259

KNYGOS: Stengiantis būti žmogišku A. L.    261

A. Ramūno “Sutemos ir aušros” A. Rūta    261

KRIKŠČIONIJA ***    262

ATGARSIAI    263

Šio numerio iliustracijos: Nukryžiuotojo veidas, lietuvių liaudies menas (I viršelio psl.); J. Dagio medžio drožinys “Taip jie paliko

Lietuvą 1944 m. (221); A. Zailsko kalnų nuotraukos (231, 239,    241-244, 250); prel. Pr. Juro atvaizdas (263).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U. S. A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.