1969 — ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI Vol. XX. Nr. 8. RUGSĖJIS - SEPTEMBER

APIE KULTŪRA IR LIETUVIŠKĄJĄ KULTŪRĄ — II F. Jucevičius 270

JĖZUITAI ATVYKSTA Į VILNIŲ                     P. Rabikauskas, S. J. 275

POVATIKANINĖ BAŽNYČIOS PADĖTIS — II                V. Vygantas 281

KRIKŠČIONIJA: Detroito sinodo nutarimai                         Vyt. Kutkus 284

ATSAKANT: Įtampa Bažnyčioj ir individualus sprendimas V. Vygantas    288

ŠEIMA: Sutuoktuvių pagrindas — meilė    G. Valiulienė    291

Kitam kerštaujančiai supykus    Paruošė K. T.    293

JAUNYSTĖ: Jaunoji karta kalba eilėmis    294 A. Tijūnėlis (282), A. Zailskaitė (286), L. Švėgždaitė (290)

Sesuo Ona Mikailaitė (294), R. Šilėnaitė (294)

ŠYPSANTIS: Vyras ir žmona    Parinko Pr. Alš.    297

ANAPUS: Jei grįžčiau į Rusiją, išeičiau iš proto A. Anatol    298

PO ŠEŠERIŲ METŲ    K. Trimakas, S. J.    301

AKIRAČIAI: Himnas velniui?    Al. Gimantas    302

ATGARSIAI    303

FILMAI    304

Šio numerio iliustracijos: lietuviškas kryžius Dayton, Ohio (JAV), lietuvių parapijoj (I viršelio psl.); Alg. Kezio, S. J., fotografijos (273, 286, 287, 289, 290, 292, 295, 296, 300), R. Mozoliausko sukurtas reljefas Čikagos lietuvių jėzuitų koplyčios fasade (275); Vilniaus universiteto vaizdas (279); paveikslas, vaizduojąs karalių Steponą Batorą, skelbiantį Vilniaus akademijos įkūrimą (279).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (meninė priežiūra), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas,

S. J. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $5.00; atskiro numerio kaina

— $0.50.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

Žmogui — vienas mažas žingsnis; žmonijai — tai milžiniškas šuolis.

Neil Armstrong, pirmas žmogus mėnulyje