1971 / GEGUŽIS - MAY / VOLUME XXII, NO. 5

PAGARBA ĮPAREIGOJA Juozas Vaišnys, S. J.    147

ŽVILGSNIS Į MENĄ (II) Feliksas Jucevičius    149

ATVIRAS, LANKSTUS IR SUDĖTINGAS Kęstutis Trimakas, S. J.    152

EILĖRAŠČIAI Danguolė Sadūnaitė    153

DABARTINIO MŪSŲ JAUNIMO CHARAKTERISTIKA Vacys Kuprys    154

PUPOS PASAKOS TEOLOGIJA V. Bagdanavičius, MIC    158

EILĖRAŠTIS Živilė Bilaišytė    164

ABORTAI ČIA IR ANAPUS Al. Gimantas    165

SKIRTINGŲ KARTŲ POKALBIS A-lė G.    166

MŪSŲ NAUJOJI EGZOTIKA Nijolė Jankutė    167

NUSIDĖJĖLĖ TEBEATGAILAUJA  ANAPILIO PAPĖDĖJE D. Bindokienė    168

TĖVYNĖJE D. Bindokienė    169

EILĖRAŠTIS Živilė Bilaišytė    171

KALBA J. Vaišnys, S. J.    172

FILMAI M. Smilgaitė ir J. Vaišnys    174

ATGARSIAI    176

GYVENIMO FAKTŲ MOZAIKA Juozas Prunskis    178

Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio, 146 ir 179 psl. nuotraukos — Algimanto Kezio, S. J. 192 ir 163 psl. nuotraukos — Virgilijaus Kauliaus, S. J. 148 psl. užsklanda — Algirdo Grigaičio. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illino s 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

IR PRAĖJO VISKAS, IR PRABĖGO . . .

PRAĖJAI IR TU, O MOTIN MANO,

Į DAUSAS IŠLĖKSI IŠ LIZDO . . .

GIRDI JAU, MOTINA, HARMONIJĄ STEBUKLINGĄ,

KURIOS SUGAUTI ČIA STENGEIS IŠKREIPTĄ TONĄ,

IR GROŽĮ JAU MATAI UŽ VISKĄ ČIA GRAŽESNĮ,

UŽ ALPIŲ EŽERUS, UŽ VEIKALUS ARTISTŲ,

KURIŲ ČIONAI NETEKO TAU REGĖTI.

O AŠ — LIZDELIO PAUKŠTIS PASKUTINIS,

PATS VIENAS ČIA PALIKĘS TAIP ILGAI,

SKRENDU PAS JUS, MAMATE, VIS ARTYN, ARTYN . . .

NETRUKUS SUNKŪS PLYŠ LĖLUTĖS — KŪNO VYSČIAI,

SIELA, DRUGYS AUKSINIS, NULĖKS PAS JUS Į LIZDĄ.

TIKIU: VĖL KADA NORS PAGLOSTYS MANO VEIDĄ

RANKELĖS TAVO ŠVELNIOS, KVAPIOS, KAIP TOS ROŽĖS,

IR TAVO LIŪDNOS AKYS MAN ŠYPTELĖS LAIMINGAI.

PRIE RANKŲ TŲ BRANGIŲ PRIPUOLUS ILGIOMS LŪPOMS,

KAIP TOMAS VIEŠPATIES ŽAIZDAS KAI PALYTĖJO,

SUŠUKSIU LAIMĖJ SKĘSDAMA: MAMATE MANO!

Šatrijos Ragana