1972 / KOVAS - MARCH / VOLUME XXIII. NO. 3

KELIAS SURASTI DIEVĄ    Juozas Vaišnys, S. J. 75

EILĖRAŠČIAI    Nijolė Jankutė 77

AŠ ESU KATALIKŲ KUNIGAS    J. Venckus, S. J. 78

KRISTUS — KRIKŠČIONIŲ SUARTĖJIMO PAGRINDAS Alfonsas Grauslys 80

BRUZDĖJIMAS ŠIAPUS — BRUZDĖJIMAS ANAPUS A. Paškus    82

ROŽIŲ KVAPAS    Pranas Razminas    87

NEPAKEIČIAMAS DRAUGAS    B. Krištanavičius, S. J.    89

MOTERS STIPRYBĖ    LI-LA    94

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė    97

KIETAS KERNAVĖS SOSTAS, SUNKUS MINDAUGO KARDAS    Nijolė Jankutė 99

PRAEIVIO MALDOS    Antanas Saulaitis, S. J. 102

KALBA    J. Vaišnys, S. J. 104

Šis numeris iliustruotas D. Tarabildienės, Vijos Tarabildienės ir Rimto Tarabildos darbų nuotraukomis. 106 psl. užsklanda — A. Kurausko. Viršelis ir skyrių vinjetės — A. Kurausko. Viršelio nuotrauka — A. Kezio, S. J.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

1972 Jaunimo metai, nr. 3.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

ATGAILA NE DVASIOS KANKINIMĄ REIŠKIA —
TAI DŽIAUGSMO, MEILĖS IR LAIMĖS ŠALTINIS,
TAI GRĄŽINIMAS TAI, KAS KITAM PRIKLAUSO,
SIEKIMAS TAIKOS, ATSIPRAŠYMAS UŽ ĮŽEIDIMĄ,
TAI NUTRŪKUSIOS DRAUGYSTĖS ATNAUJINIMAS.
KAI ESI KITO DRAUGAS IR NESIJAUTI KALTAS,
YRA MALONU IR LINKSMA GYVENTI.
MES IR DIEVUI ESAME UŽ DAUG KĄ SKOLINGI.
DAŽNAI PAIMAM TAI, KAS NE MŪSŲ,
PASISAVINAM TIK JAM PRIKLAUSANČIĄ GARBĘ,
EINAM TEN, KUR JIS DRAUDŽIA,
BĖGAM NUO JO TOLYN, KAI JIS ŠAUKIA.
BET JEIGU KADA PAGALVOJAM IR SUSIPRANTAM,
JEI SUSIGĖDĘ JAM PUOLAM PO KOJŲ,
JEI PASIRYŽTAM DAUGIAU JĮ MYLĖTI
IR GRĄŽINAM JAM TAI, KAS NE MŪSŲ, —
TAI YRA ATGAILA, ATSILYGINIMAS DIEVUI,
TAI TIKRAS DŽIAUGSMO IR LAIMĖS ŠALTINIS.

D. Tarabildienė Pavasaris