1 9 7 2 SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXIII, NO. 9

DAŽNIAU VARTOKIME “IR”, REČIAU “AR” Juozas Vaišnys, S.J. 291

NESUSIPRATIMAS DĖL PASAULIEČIŲ KUNIGYSTĖS A. Rubikas    292

KATAKOMBŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE Matas Raišupis    296

JO LANGE ŠVIESELĖ JAU UŽGESO Juozas Vaišnys, S.J.    300

LIETUVIŲ KALBA — VERTENYBĖ IR PAREIGA Prof. Antanas Salys 302

AR JAUNIMAS SKAITO LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ? Rima Janulevičiūtė ir Rimantas Genčius    309

JAUNIMO ŽYGIS UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ Onytė Kliorytė    311

EILĖRAŠČIAI    Marija Saulaitytė    313

SEKSUALINIS VAIKŲ ŠVIETIMAS    Stasys Yla    314

GYVENIMAS IR MIRTIS    J. J.    316

AMŽINASIS LIETUVIS    Dalia Kučnienė    317

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė    319

AR GALIMA NORĖTI PIŽAMOS?    E. Vidmantienė    321

VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ    Redakcija    323

VISUS KVIEČIAME PAMĖGINTI    Redakcija    324

Šis numeris yra skirtas paminėti a.a. prof. Antanui Saliui. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio; 290, 306 ir 307 psl. nuotraukos — Algimanto Kezio, S.J. Užsklandos: 301 psl. — Algirdo Kurausko, 316 psl. — Giedrės Žumbakienės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. 1972 Jaunimo metai, no. 9

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

VIRPANČIOS ŽVAIGŽDELĖS AUDŽIA AUKSO RAŠTĄ.

SUTEMA IŠTIRPO MIEGANČIUOS LANGUOS.

VIENAS LANGAS ŠVIEČIA IR ILGAI NEGESTA:

DAR KAŽKAS NEMIEGA — DAR NEGREIT MIEGOS . . .

MOKYTOJO PIRŠTAI SĄSIUVINĮ SKLAIDO.

KREIVOS RAIDĖS ŽVILGSNIUI POILSIO NEDUOS,

O JUDRUS PIEŠTUKAS BRAUKS MAŽIAUSIĄ KLAIDĄ,

KAD VĖLIAU IŠVENGTUM KIEKVIENOS KLAIDOS!

TU NEUŽMIRŠK PATIES GERIAUSIO DRAUGO,

JIS ATEITIN ATVĖRĖ TAU DURIS.

ŠVIESA LANGE LIG PAT DANGAUS IŠAUGO —

JI IR TOLIAU BUS TAVO ŠVYTURYS!

GAL TU GEOLOGAS, GAL IR KALBININKAS.

MAŽA KUO PASAULY BŪTI TU GALI.

ŠIANDIEN NEUŽMIRŠKI, KAM LIKAI SKOLINGAS

UŽ TĄ PIRMĄ ŽINGSNĮ DIDELIAM KELY!

ŽVAIGŽDĖS AUS KAIP AUDĖ MARGĄ AUKSO RAŠTĄ.

SĖS RUDUO LIETUTĮ, O ŽIEMA SNAIGES.

JEI LANGE ŠVIESELĖ IMTŲ IR UŽGESTŲ —

TAI ŠIRDY JI NIEKAD, NIEKAD NEUŽGES.

Naujasis Jaunimo Centro priestatas buvo iškilmingai atidarytas š.m. rugsėjo 11 d. Čikagoje. Ši paveikslą sukūrė dail. Magdalena Stankūnienė pagerbti visiems statybos rėmėjams.