religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / GRUODIS - DECEMBER / VOLUME XXXIII, NO. 11

KAI ŽMOGUS IŠGIRSTA APIE DIEVO ĮSIKŪNIJIMĄ. . .

361

 Andrius Valevičius, S.J.

GUNDOMAS ŽMOGUS

362

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

UŽGESUSIOS ŽVAIGŽDĖS ŠVIESA

365

 O. Grt.

ĮSAKYMAI IR PALAIMINIMAI

366

 P. Daugintis, S.J.

ŽMOGAUS SILPNYBĖS

369

 Chiara Lubich

PIEŠINIAI IR ŠKICAI

370

 Zenta Tenisonaitė

ŠAUKŠTAS DEGUTO . . .

371

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

ŽMOGAUS ATMINTIES PROBLEMA

373

 Jonas Miškinis

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖS (III)

374

 Gunda Kodatienė

DAIL. RINGAILĖ ZOTOVIENĖ

377

 Red.

DAIL. MAGDALENA B. STANKŪNIENĖ

380

 Vytautas Kasniūnas

TRYS GYVENIMO VAIZDELIAI

380

 Vytautas Kasniūnas

IŠTRAUKA IŠ ATSIMINIMŲ (II)

383

 Mama Ada

TĖVYNĖJE

387

 Gediminas Vakaris

KALBA

390

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

391

 J. Pr.

1982 METŲ TURINYS

394

 Redakcija

Nuoširdžiausi Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai bei linkėjimai visiems skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams!

“Laiškų lietuviams” redakcija, administracija ir leidėjai

Šis numeris iliustruotas dail. Magdalenos Birutės Stankūnienės ir dail. Ringailės Zotovienės kūrinių nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.