Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

VEIKSMAŽODŽIO IMTI SEMANTIKA

     Daugelis mūsų žodžių yra vartojami įvairiomis reikšmėmis. Jau seniau esame rašę apie veiksmažodį pristatyti, apie įvairias jo reikšmes, pvz.: pristatyti kėdę prie stalo, pristatyti ką nors prie darbo, pristatyti apdovanojimui, pristatyti kokį nors asmenį ir t.t. Dabar pakalbėsime apie veiksmažodį imti, kuris vartojamas daugeliu labai skirtingų reikšmių. Nurodysime įvairias šio žodžio reikšmes, iliustruodami pavyzdžiais iš gyvosios kalbos.

     1.    stverti, čiupti rankomis ar kokiu įrankiu: Jeigu imi, tai imk greičiau. Valgių rankomis neimk. Mesk laiškelį rašyti, imk grėblelį taisyti. Ėmė Joną už krūtų ir trenkė į žemę. Imsiu tavo žodį ir širdin dėsiuos. Ima jį dievai! Liga ima ir jauniklius, ir stiprius vyrus. Šiandien žuvys labai ima. Nutvėrė dalgį ir ėmėsi pradalgio. Imk ir mane drauge su savim.

     2. valyti, doroti derlių: Šią savaitę imam pievas, kitą savaitę imsim runkelius.

     3.    vesti (žmoną): Tokios tinginės niekas neims. Aš tave imu už savo vyrą.

     4.    samdyti: Imk mane už berną.

     5.    parduodant prasyti kainos: Kiek imi už tą arklį?

     6.    nuomoti: Jis mieste ima kambarį.

     7.    saukti, mobilizuoti: Jau naujokus ima į kariuomenę.

     8.    pjauti, rėžti, kirpti: Šis peilis gerai ima. Jau dalgis visai neima, reikia pagaląsti.

     9.    rungtis, ristis, eiti imčių: Einam imtis — pamatysi, kad aš tave paguldysiu ant menčių. Jau juodu visą valandą imasi, ir nė vienas nelaimi.

     10.    pradėti: Atėjo ir ėmė ginčytis. Jau ima grybai augti. Iškrito vaikas iš lovos ir ėmė rėkti. Jau mūsų krašte ima mūrinius namus statyti. Ką gi tu, dukrele, darytum, jeigu aš imčiau staiga ir numirčiau?

     11.    traukti į save: Drabužis ima dulkes.

     12.    pradėti ką nors jausti: Mane ima baimė. Jį ima pyktis.

     13.    fotografuoti, traukti: Jis moka fotografijas imti. Nuimk mane, man reikia pasui fotografijos.

     14.    su kitu veiksmažodžiu ir jungtuku "ir” žymi veiksmo staigumą: Ėmė ir pasakė. Ima ir atsidaro durys. Ima ir pradeda lyti.

     15.    susirūpinti: Ji per daug viską ima į galvą. Neimk į galvą — viskas bus gerai.

     Paminėjome čia keliolika atvejų, bet jų yra ir daugiau. Kalbant apie kai kuriuos posakius su veiksmažodžiu imti, ne visuomet yra visiškai aišku, ar jie yra lietuviški, ar vertiniai iš kitų kalbų. Pavyzdžiui, Lietuvių kalbos žodyne (didžiajame) duodami net tokie vartotini pavyzdžiai: Projektavimas ima daug laiko. Sviestas jema druską. Retan skietan suvertas audeklas jema daug ataudų. Šie pavyzdžiai yra paimti iš gyvosios liaudies kalbos, nors jie atrodo kaip vertiniai. Tą pat galima pasakyti ir apie tokius pasakymus: imti dušą, imti saulės ar purvo vonias ir t.t. Kai kuriuose žodynuose galima rasti šiuos posakius.

■ Motinos Teresės įsteigta Artimo Meilės vienuolija jau turi 2500 narių. Jos darbuojasi net Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, Kuboje, Nikaragvoje, Jugoslavijoje. Dar vis negauna leidimo atidaryti savo vienuolyną Sovietų Sąjungoje, kur jos norėtų slaugyti nukentėjusius Černobylio sprogime.

Maironio gimimo 125 m. sukaktis lapkričio 1 d. Kaune paminėta su dideliu pasisekimu. Dalyvavo 8000 žmonių. Vidurdienį Kauno katedroje įvyko pamaldos. Šventoriuje ir apylinkės gatvėse susirinko apie 3000 žmonių. Giedojo Maironio parašytas religines giesmes ir dainas. Buvo deklamuojami Maironio eilėraščiai. Kalbose iškelta poeto asmenybė, tikėjimo ir tėvynės meilės įkvėpta jo kūryba.