Abortas yra žmogžudystė. Jai įvykdyti reikia:

     1.    Žmogaus, kuris dar neišvydo šio pasaulio ir kuriam pašykštima meilės, nes jis nepageidaujamas.

     2.    Moters, kuri ryžtasi abortu įvykdyti žmogžudystę.

     3.    Vyro, draugės, o gal ir tėvų, kurie "stumteli akmenį į pakalnę”.

     4.    Dorovinės aplinkos, kuri morališkai pridengia norinčius abortais rišti socialines problemas.

     5.    Įstatymo, kuris abortą-žmogžudystę legalizuoja ir pateisina.

     6.    Konsultacijos biuro, kuriame patariama pagal įstatymus, ir moteris “išlaisvinama” nuo sąžinės priekaištų, jai įkalbant absoliučią teisę pačiai spręsti savo reikalus.

     7.    Gydytojo, kuris atlieka budelio darbą ir už tai ima atlyginimą, pamiršdamas Hipokrato priesaiką.

     8.    Ligonių kasos, kuri apmoka tą "žygdarbį” ir jo pasekmes, nes vien tik už "ačiū” niekas nė piršto nejudina.

     9.    Krosnių sudeginimui, kad neliktų nė pėdsako. Tiems dar negimusiems ir jau nužudytiems kapinėse nėra nė mažiausio kampelio, kad nedrumstų ir nebadytų sąžinės. Ir niekam nė į galvą neateina pasimelsti už nemylėtą negimusį kūdikį ir už tuos, kurie padėjo atsirasti jo gyvybei.

     Norint sumenkinti ar sužlugdyti žmones, tereikia jiems tiktai viską, viską leisti!

Iš vokiečių kalbos vertė P. R.

■ Vyskupas P. Baltakis liepos 1 ir 2 d. Toronte įvykusiuose posėdžiuose įsteigė Lietuvių sielovados tarybą. Savo atstovus buvo atsiuntusios 13 organizacijų. Posėdžiuose dalyvavo 110 asmenų iš keliolikos miestų. Įsteigta 9 komisijos, kurių darbą derins vyskupas su reikalų vedėja sesele Igne, dirbančia vyskupo raštinėje Brooklyne. Sudarytos komisijos: Suaugusių krikščioniškojo vystymosi, Vaikų religinio auklėjimo, Dvasinių pašaukimų ir diakonų, Parapijų, Susižinojimo, Šv. Rašto, Liturgijos, Ekumeninės veiklos ir Finansų.